Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den tekst van 1583 en van Hommius' confessieuitgaaf, onder invloed der confessio Gallica en der Harmonia confessionum van 1612, op het spoor der voortreffelijke Hollandsche en Fransche teksten van 1611, heeft men te Dordrecht de bewoording der confessie aan een niets sparende critiek onderworpen. Het zou eens voor al uit zijn met de onjuistheid van uitdrukking. De synode van 1566 bracht 145 wijzigingen aan. Thans telde ik 65 invoegingen, 28 uitlatingen, 143 veranderingen, saam 236 tekstverbeteringen. Aldus heeft de Dordtsche synode een zeer uitnemenden tekst der confessie aan het nageslacht nagelaten. Het blijft professor H. H. Kuyper's wetenschappelijke eer, dit helder en overtuigend te hebben aangetoond i).

•Den 25sten Juni 1617, in tegenwoordigheid van den jeugdigen Franschen koning en den Raad van Frankrijk benevens een uitgelezen gezelschap, betoogde Jean Arnoux in een preek van een half uur, dat de geloofsbelijdenis der gereformeerde kerken van Frankrijk niet op den bijbel steunde. Artikelen vol dwalingen, die duidelijk veroordeeld zijn door de Roomsche kerk, onderwierp hij aan een doodelijke critiek. Bij vergelijking met de op den kant aangehaalde schriftuurplaatsen bevond hij, dat die artikelen geen enkel steunpunt hebben in het Woord van God, hetwelk zij in margine aanhalen. Daarenboven bevat de eigen bijbel der Gereformeerden - Jezuiêten bezigen bij voorkeur den bijbel van Genève — een menigte teksten, welke tegen die artikelen strijden. Het boekje dat Arnoux uitgaf, bevat schijnbaar overtuigende bewijzen.

Na afloop van zijn sermoen te Fontainebleau overhandigde de pater zijn manuscript aan een edelman, door

1) Zie dien tekst bij dr. J. J. van Toorenenbergen, De symbolische schriften der Ned. Hei-v. Kerk, in miTeren kritisch bewerkten tekst haar aangeboden tot wettig gebruik. Tweede druk, Utrecht 1895. En bij dr. Kuyper.

Sluiten