Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten slotte maar veiligheidshalve zijn weggelaten. En dat hetzelfde in 1619 met de Nederlandsche confessie plaats vond ■)•

Ook de Remonstranten maakten captie op die aan den kant aangehaalde bijbelplaatsen. Yan hun generale consideraties over de confessie luidde de negende: „Of de Schriftuurplaatsen op den kant van confessie en catechismus aangeteekend, voor een deel van catechismus en confessie moeten gehouden worden. Alzoo dat wanneer soms in die aanhaling eenige fout begaan is geworden, zij moet worden geoordeeld in die schriften zelf begaan te zijn. En of zij die deze schriften onderteekenen, door die onderschrijving zich verbinden die plaatsen in geen anderen zin te zullen bezigen, dan waarin zij in die schriften aangehaald zijn. Indien bevestigend geantwoord wordt, of het niet noodzakelijk zij te voorkomen, dat niemand ze met privaat gezag verandere. Daar de verscheidenheid der verschillende teksten bewijst, dat dit niet slechts in de aanhalingen van Schriftuurplaatsen, maar ook in den tekst zelf niet éénmaal, doch herhaaldelijk geschied is". En de dertiende vraagt: „Ofniet moet worden acht gegeven, of de getuigenissen der Heilige Schrift, in den tekst der confessie aangehaald, juist en ter snede aangehaald zijn" J).

De Dordtsche synode beeindigde de zaak op bedenke-

1) Zie VI § 5, 166.

2) IX. An loca Scripturae ad marginem Confessionis et Catechismi annotata, pro parte Catechismi et Confessionis haberi debeant; adeo ut si quis forte in eorum citatione commissus fuerit error, in ipsis scriptis oomtnissus eenseri debeat; et An qui istis scriptis subscribunt, subscriptione ista sese obligent non alium in finem se locis istis usuros, quam quo in scriptis istis allegata sunt. Si afflrmatur, an non sit necessarium cavere, ne quis authoritate privata ea immutet, id quod non tantum in locorum allegationibus vero etiam in ipso textu factum esse non semel, multiplex quam in eo reperire est varietas evincit. XIII. An non attendenduin sit, num testimonia S. Scripturae in Confessionis textu allegata recte et ad propositum allegata sint.

Sluiten