Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geensins en is, dat deselve revisie soude geschieden om daerdoor eenige nieuwicheyt ofte veranderinge in de suijverheyt der leere, so die in de Gereformeerde kercken deser Yereenichder Landen wort geleert ende in de Confessie voornoemt mitsgaders den christlycken Catechismo is begrepen, soude geschieden, gelyc oock sulcx de meijninge harer Ed. te wesen de heeren commissarissen der E. E. Mog. heeren Staten van Hollant ende Westvriesland tot meerder versekeringe dese vergaderinge hebben verclaert".

Het volgend jaar rapporteerde de gedeputeerde naar de Groningsche kerken, „eerst int gemeyn van wegen de nationale synode, dat sy [de Groningsche kerken] geensins conden toestemmen off goetvinden, dat de Catechismus ende Nederlantsche Belydenisse des geloofs souden oversien ende verandert worden, aengesien dat sy haer int aennemen tot den dienst met eede tot het onderhouden derselver hadden verbonden '. Groningen was nog huiveriger van de revisie dan Noord-Holland.

Ook bepaalde reeds de Amsterdamsche synode wat op de Dordtsche metterdaad geschied is: „Ten len dat de predicanten, die op de aenstaende [nationale] synode met last van hare kercken verschynen, over alle swaricheden de leere aengaende, die tegen den Catechismum ofte Confessie der Nederlantscher kercken soude mogen voortgebracht worden, alleen uyt Gods woort uytspraecke doen sullen sonder op yet anders als op Gods woort, sooveel het oordeel over die swaricheden der leere aengaet, acht te nemen ende dat het eenen ygelycken, die op den synodum sal verschynen ende eenige swaricheyt op de leere heeft, vry sal staen syne ofF der kercke, daervan hy wort gesonden, meeninge voort te brengen, mits dat hy in alle saecken, de leere ende kerckenordininge aengaende, hem den oordeele des voornoemden synodi onderwerpe".

Teekenend is ook het derde advies der synode van

Sluiten