Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1607. De synode verwachtte blijkbaar, dat de btaten en niet de kerk de nationale synode zouden uitschrijven. Een volledig afschrift der convocatie-brieven voor de Dordtsche synode is mij onbekend. Of de Amsterdamsche synode haar wensch vervuld zag, blijft voorloopig onbeslist. In § 4 bleek ons, hoe hatelijk de clausule was.

„Ten 3en dat hare Ed. Mog. believe, dat in de uytschryvinge des nationalen synodi de clausele van revisie der Confessie ende des Catechismi, (daerin haer de kercken doorgaens seer beswaren, dewyle sy deselve voor schriftmatich houden) tot gemeene ruste ende vrede van de kercken ende om andere gewichtige redenen uyt te laten off dat in de plaetse van deselve andere min quetselycke woorden te stellen, niettemin verstaende dat in den synodo nationali de Confessie der Nederlantscher kercken niet moet, maer sal mogen overlesen worden, indien de synodus om voorvallende oorsaecken sulcx noodich vint, ende dat het dengenen, die yet daertegen hebben, vry staen sal tselve debite [behoorlijk] in te brengen om by den synodo na Gods woort te laten overwegen, oordeelen ende afhandelen'.

Tot de particularia dierzelfde synode behoorde:

,34. Voorgestelt synde, ofF niet de studenten, die bevonden worden yet te gevoelen tegen de suyverheyt der leere, in den Catechismo ende Belydenisse des geloofs begrepen, van het proponeren [de propositie of proefpreek in de classicale vergadering doen] behooren geweert ende afgehouden te worden, is besloten, dat de soodanige, haer misgevoelen sonder die na te willen laten seeckerlyck bekent synde, geensins tot het proponeren

sullen toegelaten worden".

Van de gravamina der synode van Hoorn 1608 trekt dat der classis Haarlem de aandacht.

„Opt eerste gravamen [bezwaar] van Haerlem, also in" voorgaende jaeien allen dienaren des goddelycken woorts volgende de resolutien der synoden opgeleyt was

Sluiten