Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der lere als Ceremonien, gelijckform te houden, belouende daerinne getrouwelick te willen volharden".

Waarom de voorzitter zijn mededienaren dit vroeg, blijft onzeker. Maar vast staat, dat de stad — en toekomstige classis — Nijmegen pas in 1591 tot de Republiek overging. En dat reeds twee jaar later, toen wellicht onder leiding van Arnhem's hervormer de classis is opgericht, examen en belofte afgelegd werden. Dus vier jaar voordat Venator voor haar verscheen, verbond de classis Nijmegen zich reeds aan de gereformeerde leer. Dit volgt ten overvloede uit wat de praeses Jacobus Lomannus van Nijmegen aan de vergadering van '98 verder voorsloeg.

„5. Is van den Presidi voordragen of nijet raetsaem sij tot vermijdinge aller oprijsenden secten, ende omme eendrachticheijt in der Leer te onderhouden, den ChristUchen ende in Gods Woorde gefundierten Catechismum der Nederlantschen kercken te onderteijckenen, het welck oick de geheele Classis voor nut ende hoochnoodich erkent, ende denseluen met haren handen te onderteeekenen inverwilligt'.

De zaak is dus nu deze. In 1593 worden in de classis Nijmegen examen en belofte afgelegd, van te zullen zijn gereformeerd in de leer. In '97 wordt Venator in deze classis geëxamineerd en geconfirmeerd, zonder onderteekening der confessie. En in '98 onderschrijven alle leden der classis den catechismus ')•

I) Hoedanig de geest der classis was, bleek ook in 1601. Acta conventus classicalis habiti Neoinagi die 28, 29, :(0 Aprilis Anno 1601. Art. 7. „Dewyle groote dachten voorgecoineu sijn van Paulo Seporino dienaar tot Geilt, so heeft Classis goet geuonden dat de fauten van dien sullen gebracht worden op den naastvolgenden Synodum, ende hebben Seporino rnedegegeuen, den Heidelbergschen Catechismum, mitsgaders de 37 aiticulen van de Confessie der Nederlantscher reformeerder kercken, beuelendeernstelick, dat hij deselve in huijs naarstich sal lesen ende wel ouersien, opdat hy in volgenden Synodo melige syn gevoelen duer ouer verclaien, ende so hy

Sluiten