Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Venator's Historisch verhael, een beoordeeling van Venator's remonstrantie waaruit bleek, „hoe verre de voorsz Adolphus in de selve zijne Remonstrantie, niet alleen van de bekentenisse der Gereformeerde kercke, maar ooc van 't gemeen christen geloove afwijckt", blz. 1—24. Toen hem copie hiervan was ter hand gesteld, diende Venator een uitvoerig antwoord bij de Staten van Holland in, blz. 25—182. Venator's Remonstrantie, in 1611) opgesteld en in''12 bij de Staten ingeleverd, komt voor in het sub 3 genoemde Nootwendigh historisch verhael, blz. 156—187.

Voorts ontving ik een dunner quartijn, waarin 14 verhandelingen. Ik noem slechts: 1. Nootw. hist. verhael = 3 van zoo even. 2. t'Ghebesoigneerde dat is t'ghene, in sekere heymelijcke vergaderinghe binnen Rotterdam, by eenighe Remonstrantsche predicanten, ouderlinghen ende diaconen, is verhandelt gheworden in Martio deses jaars 1619. XX -f 12 blz. Daarin (Acten, blz. 4) evenals in Venator's Remonstrantie, reeds het quatenus [voor zoover] van de eerste helft der lilde eeuw. Dan uitgaafjes op de Remonstranten betrekkelijk, als 4. Nulliteyten ... des nationalen synodi, 1619. 18 blz. En twee verantwoordingen en een brief van YVtenbogaert, en geschriftjes betreffende Oldenbarnevelt. I". Christalijnen spiegel. 40 blz., waarin de Contra-remonstranten als scheurmakers worden aangewezen. Aandoenlijk is 14. Copye den briefs, van den ouden ende grysen lan lansen Bors, voor desen gewesene kercken-dienaer in t'Remonstrants ghevoelen tot Leyder-dorp, geduyrende wel volle 39. jaeren, ende nu nochtans daer over van dezelve zijne lieve Ghemeente af-ghesettet, ende in ballinckschap buyten 's lants sich onthoudende. Gheschreven aen de edele, moghende heeren, de ghecommitteerde heeren Staten des lants Hollant ende Westvrieslant. Tot weder-roupinghe zijner onder-teyckeninghe op den 24 October, 1619.

Eindelijk vier losse verhandelingen. 1. Handelinge van de praedestinatie . . . door... I. C. 23 blz., onbeduidend. Aan het slot: „Segt tot besluyt van de vrye wille des menschen metBernardo: der menschen boosen vrye wille:... ende niet met Arminio, Adolpho, ofte Cuypen het contrarie". 2. Kopije van de Remonstrantie van Venator, 32 blz , rr: Nootw. hist. verhael, 156—187. 3. Andere clachte der kercke . . door Irenum Philaletium [= Ewoud Teellinck] 64 blz., aaneenrijging van bijbelteksten, blz 18 v. gewaagt van „een lager nae vrede", die „mijne [der kerk] kinderen

Sluiten