Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwoort: verstaende de professores theologiae, .jae" ,).

Voor een later gehouden vergadering van gedeputeerden der synode verklaarde de predikant Johannes Arnoldi Rodingenus, „dat hy int poinct van de predestinatie niet met de Confessie der Nederlantsche kercken strictelyck ghenoomen raaer met Melanchthone ghevoelde, midtsgaders in alle poincten daeraen cleevende".

De gewone uitvlucht van onrechtzinnigen destijds. Om vele redenen werden hij en zijn beide ambtgenooten te Hoorn gedrongen, tot aan de beslissing der nationale synode zich van alle kerkelijke bediening te onthouden met behoud van tractement.

I)e synode van Edam 1619 ontzette uit het heilig ambt zes predikanten die de Dordtsche canones of het formulier van onderteekening niet konden onderschrijven, bevestigde het deportement van een tweetal, en nam één na schuldbelijdenis in den schoot der kerk op. Vijf teekenden de acte van stilstand. Eén hunner dien we reeds leerden kennen, de voorloopig geschorste predikant van Hoorn Johannes Arnoldi Rodingenus, beweerde echter „niet te hebben tegen Confessie ende Catechismum ende den 16 artyckel van de Confessie [betreffende de uitverkiezing] te verclaren naet formulier van den doop ende nopende de leere van de praedestinatie metten aencleven van dien daerin te spreken met D. Philippo Melanchthone. Waerop hem geantwoort is, dat hy D. Melanchthonem qualyck antrock, dewyle deselve in zulcken meenynge niet en is, als hy hemselven wel wysmaeckte".

Jan Dibbitsen predikant te Haringhuisen verklaarde, „dat hy voor desen onderteeckent hadde de Nederlantsche Confessie ende Catechismus, versoeckende dat het daerby mochte blyven, ende zoo niet, dat hy in allen gevalle

1) Voorts is de synode van Enkhuizen één en al voorbereiding der nationale Dordtsche synode. Zelfs voorloopige theses en antitheses aangaande de 5 Artikelen komen in haar acta voor.

Sluiten