Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met goeder conscientie niet conde onderteeckenen de Canones des synodi nationalis. Waarop hem geantwoort is, dat het voor dese tyt by de onderteeckenynge van Confessie ende Catechismo niet mochte blyven, maer dat hy oock volgende de goede resolutie des synodi nationalis ende der heeren Staeten Generael moste onderteeckenen de voorsch. Canones, te meer also dezelve tegens Confessie ende Catechismum niet en stryden". Hij weigerde en werd gedeporteerd.

Ook tegenover Isaacus Welsingius hield de synode voet bij stuk. Dezen Hoornschen predikant werd voorgehouden, dat volgens last der Dordtsche de tegenwoordige synode „naerder ondersoeck zoude doen op zyne zuyverheyt in de leere ende daervan zoo door zyne belydenisse als onderteeckenynge van Confessie, Catechismus ende verclarynge des voorsch. nationalis synodi versekei t zynde, naerstelyck arbeyden , ... dat hij ergens buiten Hoorn in den dienst zou gehandhaafd blijven. Hij was bereid het Dordtsche formulier van onderteekening te onderschrijven, „behoudens dat hy blyven mochte by tgevoelen D. Bullingeri niet hier ofte daerin, maer doorgaens in alle zyn schriften". Na veel onderhandelens

werd ook hij ontzet.

Ernstig heeft de Edamsche synode ook gelast aan alle classen en kerkeraden de onderteekening der respectieve Dordtsche formulieren voor predikanten, rectoren en

schoolmeesters.

De synode van Alkmaar 1620 wilde groot onderscheid maken tusschen hardnekkige en gezeggelijke predikanten, die het gevoelen der Remonstranten schriftelijk voorgestaan hadden. Belangende andere leeraren die zich zediger gedragen en tegen de gezonde leer niet geschreven hadden, dezen zouden na schuldbekentenis en een jaar proeftijd verplaatst en wederom tot den kerkdienst toegelaten worden, „mits conditie dat sij gelyck als de voorgaande [predikanten]... de Confessie ende Catechismus

Sluiten