Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelen zou aanspreken, om hen zoo mogelijk weder te winnen.

Hoezeer de kerk bij het beginsel de wacht betrok, leert het geval Bodecher. In de synode van Amsterdam 1622 (art. 82) was een brief ter tafel van den kerkeraad van Leiden aan de gedeputeerden der synode betreffende Nicolaus Bodecherus, voor dezen eenige jaren onwettig predikant te Alkmaar. Hij had zich stil en godzalig gedragen, de prediking des Woords en de academische lessen gevolgd, en zich bereid verklaard de Dordtsche canones te onderteekenen. Nu was het verzoek, hem tot het avondmaal toe to laten. Ook de Leidsche professoren deden voorspraak voor hem. Voorts waren er brieven van den kerkeraad en de hoogleeraren te Leiden aan de synode, met ingesloten een schriftelijke schuldbekentenis van Bodecher.

De vergadering oordeelde dit geen genoegzame schuldbekentenis. Dus maakte zij een andere acte op. En verordende tevens, dat Bodecher in persoon voor de classis Alkmaar compareeren, en de acte van den kansel aldaar voorgelezen worden zou. In de beide volgende synoden mochten brieven van den Leidschen kerkeraad, in 1625 kon Bodecher's compareeren voor de synode niet baten ').

1) Brandt IV, 800—80-2. Ofschoon Bodecher zelfs in 11)24 een boekje uitgaf, waarin hij de Remonstranten en hun confessie van Socinianisme beschuldigde, Sociniano-Remonstrantisjnus, hoe est evidens demonstratio, qua Remonstrantes cum Socinianis, sive reipsa sive etiam verbis, sive inethodo in pluribus Confessionis suae partibus consentire ostenditur. Van uit Frankrijk antwoordde Episcopius nog hetielfde jaar. Bodecherus ineptiens, hoe est, evidens demonstratio, qua ostenditur N. Bodecherum ut plus quam servili adsentatione efficacem contra Remonstrantium [lege: ContraRemonstrantium] gratiam demereatur, inepte admodum et nugatorie Confessionein Remonstrantium Socinismi arcessere nuper esse aggressum. Opgenomen in Simonis Episcopii S. S. Theologiae in Academia Lrydensi quondam professoris, dein inter Remonstrantes, Opera theologica, quorum primum volumen prodiit Amstelodami . . . MDCL . . . volumen secundum prodiit Goudae . . . 1665. Altera hujus voluminis pars continet tractatus polemicos, scil. 4. Bodecherus iueptieiis etc. Zie Adriani a Cattenburch S.

Sluiten