Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welverstaande in zulke kerken die gewoonte hebben alzoo te handelen met enorme zondaars. Ook zou plaats hebben revocatie [herroeping] van geschreven boeken, door mondelinge wederroeping, en onderteekening van de canones en andere acten. De plaats der reconsiliatie [verzoening] zou zijn de kerk waar zij hun dolingen geleerd hebben.

Degenen die beroepelijk mochten gesteld worden, zullen aan zes voorwaarden moeten voldoen. 1. Als lidmaten der kerk worden zij een geruimen tijd beproefd. 2. Zij zullen door hun zuiverheid der leer en godzaligheid des levens, door hun goede exempelen en vermaningen zoo veel mogelijk terecht brengen, die door hen en anderen voormaals verleid zijn.

„3. En sullen oock simpelijck en sinceerlijck [oprecht] onderteekenen de confessie, catechismum, en Canones Syn: Nat: Dordrac: volgens 't formulier twelck de Pten [Predikanten] en proponenten onderteeckenen, en sonder exceptie, reserve, ofte interpretatie en additie mutatis tantum mutandis [met wijziging slechts van wat wijziging behoeft], dat de kerkenordre bij haer mede onderschreven [worde], die inde provincie geobserveert wert, daer zij gereconsilieert en aengenomen werde').

1) Ook uit deze woorden blijkt, dat niet overal de Dordtsche kerkenordening aangenomen was. Het steint tot weemoed, in de synodale acten de vergeefscVie pogingen te lezen, om de kerkorde door de Hollandsclie Staten te doen arresteeren en authoriseeren, en van hen een nationale synode te verkrijgen. De Dordtsche synode 1619 (art. 50) had bepaald: #De Nationale Synode zal ordinaarlijk alle drie Jaren eens gehouden worden". Ook was Dordrecht als classis synodalis aangewezen. Zij zou de nationale synode in 1622 saamroepen. Eerst in 1624 vond ik wat N-Holland betreft er melding van gemaakt. Art. 26 der synode van Enkhuizen 1624 vermeldt, dat tot bevordering der nationale synode door de classis en kerkeraad van Dordrecht „goede debvoiren"' [moeiten] gedaan zijn. De gedeputeerden der beide synoden van N- en Z-Holland zullen bij de Hollandscbe Staten oonsent verzoeken tot het houden der synode. In de synode van Edain 1625 (art. 34) leert het gravamen van Hoorn, «lat het verzoek om een nationale synode, by de meeste proviuciën ingewilligd, bij sommigen

Sluiten