Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs sieckentroosters ende gemeijne schoolmeesters sulcks te doen gehouden sijn" J).

De synode van Alkmaar 1632 tart. 35) maakte de volgende resolutie op het gravamen van Alkmaar.

„Alsoo in de naest gehoudene Synodo tot Edam, gelast is Art: 30. op het vierde gravamen Harlemense, dat als een gravamen soude uijtgeschreven werden, het poinct vande onderteekeninge der proponenten van zekere geprojecteerde Acte, mitsgaeders of men niet jets wats tegens de moderatie metten Remonstranten in de selfde soude dienen in te voegen? is geantwoort jae, op alle beijde de leden.

Ende nae dien dan iets op het laeste lid tot ampliatie gedacn moeste werden, soo is verstaen, dat men de voorgemelte Acte met de naevolgende woorden sal vervullen : — Post illa verba | na die woorden]: (niet sullen leeren noch voorstaen)

Noch met niemant in het particulier, tot Moderatie ofte accommodatie men den Remonstranten, ouer hunne vijff Art: in prejuditie [tot afbreuk] vande voorschreve Sijnodale besluyten, spreken noch handelen sullen.

Ende sal dan dese Acte bij alle de Proponenten onderschreven worden".

In de synode van Haarlem 1633 (art. 28) rapporteeren

1) »Antw. Dattet geschiede conform dexeinpelen van andere kercken. Ende is tot dien eijnde gelezen d'Acte van onderteeckeninge dei' Proponenten in de Synodo Suijdthollandicü Gorchomitana anno 1622, [twee laatste cijfers onzeker] gestelt, mitsgaders geopent, dat sulcks anno 1623 [voorlaatste cijfer onzeker] inde Synodo vanden Briel goetgevonden is, in testomonijs praeparatorij Examinis te insereren, ende hare namen inde Synodale Acten te teeckenen. Over wekkers teeckeninge aende ivspective dassen bij lorme van gravamen tegen den naesten Synodum sal uijtschrijviiige gedaen werden, ende inet eenen in bedencken gegeven, of men niet ijetwes tegen de moderatie mette Remonstranten inde selve Acte soude dienen in te voegen. d'Acte luijt als volcht".

[volgt acte van Gorkum 1622, en besluit van den Briel I623.J

Sluiten