Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevolg was dat de Zuid-Hollandschu synode van Dordrecht 1627 (art. 35) een acte van nadere verbintenis ontwierp, die door alle predikanten moest onderteokend worden. Tot het aangaan van eenige moderatie of accommodatie [schikking] met de Remonstranten ten prejuditie nadeel] van de canones synodi nationalis zouden zij zich niet laten vinden. Op de synode van Leiden 1629 (art. 20) werd bericht, dat gemelde acte van alle predikanten in Zuid-Holland geteekend was.

Twee classes Haarlem en Amsterdam drongen door hetzelfde gravamen in de synode van Haarlem 1627 (art. 33) tot overname dier acte.

„Tweede gravamen der Classis Amstelodamensis.

Alsoo men hoort van nieuwe voorslaegen van moderatie, vreede, en accommodatie metten Remonstranten, off het niet dienstig en nodig en werde, dat door seeckere acte bij den E. Sijnodum daer toe te beraemen alle Predikanten in de respective Classen met haere onderteijckeninge verbonden wierde, met niemant voor haer particulier haer in te laeten in deliberatie van soodaenigo voorslaegen ?

Antw: Hoognoodig, en conformeert sich de Sijnodus met de resolutie Sijnodi Suijdt Hollandiae Dordracenae |der synode van Z-Holland te Dordrecht] anno 1627 art. 35 in welcke alle de Predikanten nu sijnde en na*: deesen sullende in dienst koomen, werden gelast te teeckenen deese volgende acte van naerder verbintenisse, en luijt deselve acte van woort tot woort aldus.

Wij onderschrevene Dienaeren des Goddelijken woorts, resorteerende onder de Classis van N. belooven mits deesen, dat wij met alle manieren sullen handt houden de Canones Synodi Nationalis Dordracenae anno 1619 gearresteert, en ons noijt sullen inlaeten, omme met ij mant int particulier, t' sij kerkelijke ofte particuliere persoonen, sonder weeten ofte consent des voorsz. Classis van eenig concept, ofte voet van moderatie, ofte accom-

Sluiten