Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid". Voor predikanten was het van 1619 tot ongeveer 1660 in gebruik. Zes-en-twintig beschreven bladzijden komen eerst daarin voor. Op de zeer verbleekte eerste bladzijde leest ge: „Het formulier vande onderteeckeninghe door de Predikanten des Stadts ende Classis van Alckmaer bij den Synodum National tot Dordrecht anno 1619. gestelt ende gearresteert". Het Dordtsche formulier is hierin vrij gevolgd. Op bladzijde 2 tot 16 staan handteekeningen, vijf & zes per pagina ').

Bladzijde 17 opent met de „Acte, die alle de KerckenDienaeren volgens de resolutie van t' Synodo Haerlemensis, gehouden Anno 1627, sullen onderschiyven . Ze is bijna woordelijk gelijkluidend met die in de notulen van de Haarlemsche synode van 1627. De drie predikanten van Alkmaar teekenden het eerst. De bladzijden 18 tot 26 zijn vol handteekeningen, die hier dichter ineen staan dan op pagina 2 tot 16. Zij eindigen met dezelfde namen als bladzijde 16. Behalve dat op pagina 26 nog twee namen volgen. Waaruit ik afleid, dat omstreeks 1660 een nieuw formulier-boek in gebruik genomen is. Want later zal ons blijken dat men in genoemd jaar geenszins opgehouden heeft, de Dordtsche en Haarlemsche formulieren te onderteekenen.

Keeren wij nu nog even tot de synode van Haarlem 1627 en haar bepaling weer.

De vergadering het Zuid-Hollandsch besluit tei stond tot wet verheffende, leert ons dat de classen reeds eenparig aldus besloten hadden. Op deze wijs ontvingen de Dordtsche canones nog een kerkelijke bevestiging bovendien Ook werd toekomstige verzoening of ineensmelting met de Remonstranten zoo veel mogelijk afgeweerd. Be-

1) Schier nooit een jaartal. 0[i blz. 14 is de eerste Jaoobus ïriglandius I. K. Predicant binnen Alckmaer, in margine: 1648 Aug. Blz. 15 lieeft vooraf, als bij het voorgaande behoorende: 1653 den 9 Januari. Dan volgt. TheoJrus a Brakel, Predicant aen den Burch op Texel. Met de volgende pagina, dat moet dus zijn ongeveer 1660, eindigen de handteekeningen.

Sluiten