Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

particuliere personen zijn daarmee bezig. Zuid-Holland laat het daarbij berusten. Ook Noord-Holland.

In de synode van Hoorn 1641 (art. 321 wordt gemeld, dat de Remonstrantsche catechismus door professor Voetius en door Heijdanus predikant te Leiden weerlegd is. Beiden worden schriftelijk van wege de synode bedankt]).

In 1646 (dus na zijn dood) verscheen Wtenbogaert's welbekend hoofdwerk, de Remonstrantsche geschiedbeschouwing van dien tijd en strijd, zonder naam van auteur of drukker. Professor Trigland zou na eenige jaren den onwaardeerbaren kerkelijken tegenhanger leveren. Werd de kerk bij dien aanval door vrees of door verontwaardiging het meest aangegrepen? Van stonde aan verweerde zij zich. In de synode van Hoorn 1647 (art. 14) werd gerapporteerd: Op het aanhouden der deputaten is door de Hollandsche Staten het boek van Wtenbogaert geïmprobeerd. De exemplaren zullen worden opgehaald. Ook zal geïnformeerd worden naar uitgever en drukker der „Kerckelijcke geschiedenissen".

1) Onderwysinge in de christelijcke religie, ghestelt by vraghen eml<* antwoorden na de belijdenisse der remonstr. — gheref. christenen. Mitsgaders derselfder formulieren ende ghebeden, des h. doops ende des h. avondtinaels, Rott. 1640". «Catechisatie over den catechismus der Remonstranten, tot naerder openinghe ende oefleninghe voor hare catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt door Gisbertus Voetius dienaer des Woordts ende professor der theologie tot Utrecht. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selver materie dienende. Utrecht 1641", LXXV1 +- 770 blz. Daartegen «Verantwoordinge tegen Gisberti Voetii Remonslrantsche catechisatie ... van Jacob Batelier [Arminiasnsch pred. in den Haag], Amst. 1042". Christelijk vredelievend «Proeve en wederlegginghe des Remonstrantschen catechismi, door Abrahamum Heydanuin, dienaer des godtlicken Woorts tot Leyden, Leyden 1641". Daartegen S. Episcopiiis, Antwoord op de proeve des Remonstrantschen catechismi van A. lleydanus, Rott. 1643''. Wederwoord van meer dan 1000 blz., »De causa Dei, dat is de sake Godts verdedight tegen den mensche,... door Abraham van der Heyden, Leyden 1645'. Dr. A. C. Imker, Gisbertus Voetius, Leiden 1897 -1913, II, «3—70. Dr. J. A. Cramer, Abraham Heidanus en zyn Cartesianisine, Utr. 1889 diss., 23—28.

17

Sluiten