Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Resolutie der Staten van Holland van Dinsdag 8 Januari 1647) ')•

In de synode van Haarlem 1651 alarmeert Zuid-Holland Noord-Holland over het herleven der oude pogingen, om met de Remonstranten en Lutherschen te verbroederen.

46. De correspondenten van Zuid-Holland hebben verzocht, wijl eenige predikanten van de Fransche of Walsche kerk in druk gegeven hebben eenige tractaten zonder voorgaande classicale visitatie, waarin zeer periculeuse stellingen „de syncretismo cum 5. articulis Remonstrantium, als oock cum Lutheranis ineundo" [over de ineensmelting en vereeniging die men behoorde aan te gaan met de 5 artikelen der Remonstranten, alsmede met de Lutherschen], dat de Classen gelieven een wakend oog daartegen te houden.

Hoezeer trouwens de kerk op de drukpers toezag, leert art. 14 van de notulen der synode te Amsterdam 1652.

„Op den 8. Art. [der voorgaande synode] hebben de E. respective Classen deses Synodi bekend gemaeckt datse alle tot een toe Visitatores Ecclesiasticos [kerkelijke boekvisitateurs] hebben, ofte die iaerlycks verkoren worden, ofte dewelcke by gelegentheyt van eenige schriften ende tractaten die haer voorkomen pro illo tempore [voor dien tijd alleen] daer toe worden gecommitteert: ende wat belangt de politicos Visitatores [burgerlijke boekvisitateurs], dat eenige Classen by haere E. Magistraten sulcks voorstellende een gunstige antwoort hadden bekomen : worden op een nieuw alle de E. Classen deses Synodi belast op de voornoemde saecke nader by de Achtbare Magistraten aen te houden" *).

1) »De kerckelieke historie... van het iaer 400 af, tot in het iaer 1619, IG46". Weldra deed de hooge overheid niets ineer, om de uitgave en verbreiding van dit werk tegen te gaan. Jac. Trigland, «Kerckeltfcke geschiedenissen . .. ende aemnerckingen op de lierckelike historie van Wtenhogaert, I.eyden 1650". Dr. H. W. ter Haar, a. w. 156-176.

2) Hoorn 1653, art. li: Aangaande de politieke visitateurs van de boek-

Sluiten