Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Gereformeerd christen der zeventiende eeuw verbond in zijn gedachte Remonstrantisme gemeenlijk met Socinianisme, waarover later. Ook de synode van Enkhuizen 1660 (art. 54) levert daarvan een bewijs. De classis van Amsterdam heeft bij de stadsregeering vergeefs aangedrongen op sluiting van het „Remonstrantsche en Sociniaansche Seminarium" in die stad J).

Ziedaar de schrale oogst der jaren 1630 tot '80. Beiderzijds begon de vechtwoede te luwen.

De strijd der geesten is ook een strijd der boeken. Een enkel woord dus over geschriften.

In 1621 en '22 was de geloofsbelijdenis der Remonstranten in Nederlandschen en Latijnschen tekst in het licht verschenen. Opeenvolgende synoden waakten daartegen. Die van Hoorn 1623 (art. 24) wenschte:

„In conformité van de resolutie van Suijdt Hollandt, is noodig geachtet, dat corte censuren en waerschouwingon, nae de capaciteijt des gemeenes volckes, op deuytgegeeven confessie der remonstranten gestelt werde, ende dat dienvolgens het selfde door de Gedeputeerden der beijder Synoden den Heeren Staten geremonstreert werde, opdat het consent | verlof| der Ed: Mog: daertoe vercreegen synde, de Professoren Theologiae tot Leijden, diet aireede op de gemelte conditie aengenoomen hebben, daermede souden mooge voortgaen".

De synode van Enkhuizen 1624 (art. 22) ontving een gunstig rapport.

„Belangende de uijtgegeeven confessie der remonstranten (vvaervan art. 24) hebben de Gedeputeerden voorn, rappers hebben de Classen van hun magistraten goeile beloften ontvangen. Dr. C. Sepp, Het staatstoezicht op de godsdienstige letterkunde in de noordelijke Nederlanden, Leid. 1891.

1) liet Reinonstrantscb seminarium was in 1634 gesticht. Prof. A. dea A mor ie van der Hoeven, Gedenkschrift van het seminarium der Remonstranten, 1840. Dr. O. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Ned. gedur, de 10de en 17de eeuw, Leid. 1874, 183—'itti.

Sluiten