Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een der vier volbracht deze taak. Antonius Walaeus schonk ons in 1627 zijn „Censure ofte oordeel" ').

I) VIII, g 3. Censure ofte oordeel van de Professoren der II. Theologie, in de Universiteyt tot Leyden, over de Belijdenisse ofte verclaringe van 't gevoelen der gene, die, inde geünieerde Nederlanden, Remonstranten werden ghenaeint, etc. door Antonium Walaeum, Professor der H. Theologie inde sclve Universiteit, tot dienst ende waerschouwinghe der Ghemeynte. inde Nederduytsehe sprake uytgegeven. Tot Leyden 1627, XXIV+ 432 blz4". (Vertaling der Censura in confessionem ... eorum, qui... Remonstrantcs vocantur. Ij. B. 1626), In de Opdracht aan de Staten tieneraal [XX blz.] liet gemeen gevoelen dier dagen. Blz. II: »Ick brenghe dan nu desen mijnen arbeydt aen de voeten van uwe H. Mogentheden. niet alleen omdat den selven opt versoeck der voorgemelder Sy loden [van de Provinciën van Hollandt ende Westvrieslandt], ende uyt cracht van uwer H. Mogentheden privilegie door ïny is by de handt genomen: maer insonderheyt om dat uwe II. Mogentheden, voor alle de werelt de publijke protectie ende hanthavinge van onse geineene Nederlantsche Confessie, gelyck de selve tegen de Remonstranten onder uwer H. M. authoriteyt in de Dordrechtsche Synode is goet, ende Gods-woordt-conlorni gekent ende verclaert, ende die wy hier tcghen der Remonstranten Confessie ende lasteringen verdedigen, tot noch toe geluckelick ende stantvastelijck hebt aengenomen ; ende ghelyc alle ware leden der Gereformeerde Kercke in dese vrije Nederlanden vastelic hopen ende vertrouwen, ooc in toecomende volstandelic sult aennemen ende behouden". Blz. III en IV: In 159X zijn twee Sociniaansche leeraars Oslerodius en Vaydovius, door Socinus uit Polen onder den dekmantel van paedagogen naar Leiden gezonden. De theologische professoren aldaar oordeelden, dat in hun boeken een religie begrepen was, die de fundamenten van de geheele Christelijke religie omver stiet, en die niet veel van de Mahomedaansche en Turksche religie verschilde. Die boeken zijn door uw Mogentheden tot het vuur veroordeeld. Die personen is geboden, dat zij binnen tien dagen na de insinuatie uit de Geünieerde Provinciën zouden vertrekken. Veel van hun boeken en zaad van hun leer hebben zij achtergelaten. Van de Hemonstrantsclie predikers zijn merkelijk daartoe vervallen eene Venator, beide Geisterani, en de gewezen professor Episcopius. Blz. V enz. wordt dit uit de Rcmonstrantschc confessie aangetoond. XXIII v. register. In 16*29 verscheen de Apologie voor de confessie der Remonstranten. In 1630 het Specimen der Leidsche professoren. In 1631 de Responsio Remonstrantium [zie mijn IX § 3, blz. 149.] De synode van Alkmaar 1632 was hiermede niet tevreden, want /.ij notuleerde: »36 Quaestio particularis Classis Hornanae. OfT nodich en is dat de Professores S. S. Theologie versocht werden tot wederlegginge vande Apologie der Remonstranten? Is geantwoort: Naedien men verstaet, dat de E. Synodus van Zugt Hollant ordre gestelt heeft, om dit aen de E. E. Professores voorsegt te

Sluiten