Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der selver examinatie, staende ten laste van D. Ripperto Sixto en Petro Austrosijlvio, heeft Ds. Rippertas overgegeeven verschelde art., haere doolinge in der selver confessie bevonden vervatenne, doch alsoo men verstaet dat Ds. Johannes Kloppenburg Pt. tot Amsterdam algereet soodaenig werck onder de perse heeft, sijn de booven iren. Bderen [genoemde Broederen. Voortaan worden de afkortingen voluit door mij afgeschreven, zonder vei melding] haeres devoirs [voor hun moeite] bedanckt, en es goet gevonden de verder refutatie te laeten beiusten, tot dat dit werck sal sijn gesien" ')

Dordt de /.oen tot stand. Vandaar de Dordtsche belijdenis, „lielijdenisse van Adriaen Cornelissen ol confessie des christelicken gelools" |blz. 85—104 in Alkm boekje]. Een groote vergadering te Haarlem 1649 nam deze drie belijdenissen aan: het Olijftakje, de Duitsche en de Dordtsche. Eu een Zceuwsche vergadering van 1H6T» onderteekende ze en gal ze uit. Voorts bevat het Alkm. boekje [blz. 74-84, gedateerd 1630 Hoorn] nog: «Copye, oude seecker Antwoordt van de Switser Broeders ofte lloogh-duytsclien, alsoo genoeint; over-gegeven aen de Poolsche, betreffende het punct der McMchweerdinghe ende der Godheydt Jcsu Christi, etc. .

Prof. I >e Hoop Schetter heeft ten onrechte de ineening gepropageerd : l)e oude Doopsgezinden waren eigenlijk anti-confessioneelen. Kr bestonden bij hen geen belijdenisschriften, waarnaar de leeraren zich hadden to richten Zie daartegen het overtuigend opstel van den bekwamen Itoopsgez. leeraar' van Middelstum Ds. K. Vos, Sociniaansche bewegingen onder de Doopsgezinden in de 17de eeuw, in Ned. archief voor kerkges., XI (1914).

•J32 ;Reitsina en v. Veen, Acta III 399 spreekt van een confessie van

1618 voor het martelaarsboek geplaatst. Moet dit zijn 1617, en is zij de confessie van Twisk te Hoorn (zie boven)?

I) De zeer bekwame en rechtzinnige Joh. Cloppenburg werd in 1617 pred. te Aalburg, in '18 te Heusden, in '21 te Amsterdam; in 1629 naar Leiden ontweken (/.ie § 7), werd hij in '30 pred. te Brielle, in '40 hoogl. te Harderwijk, van 1644-'52 te Franeker waar hij zeer geacht was. 7.(jn kleinzoon prof. J. a Marck gaf zijn geschriften uit. Johannis Cloppenburgii theologica opera omnia nunc demum conjunctim edita, 2 tomi 1" tranetiuerae 1684. Tomus alter p. 103—248, Gangraena theologiae anhabaptisticae, disputationibus XLVIII, oliin publice ventilata in JUust. Gymnasio GelroVelavico [Harderovici]. Aldaar p. 108: Gisbertus Voetius in Bibliotheca studiosi theologiae, edita anno MDCXUV. lib. secundo, de Apparatu ad controversias Anabaptisticas, pag. 554. Hoe anno Johannes Cloppenburch Professor Theol. Harderovicenus, nunc Franequeranus, scriptum suum Belgicum veste latina et Scholastica induit, quod studiosis nostris commendo.

Sluiten