Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als antwoord op -een boekje van den Zeeuwschen predikant Hermannus Faukelius „Babel der Wederdooperen" was namelijk te Amsterdam in 1624 een Doopsgezinde confessie verschenen. Faukelius die het volgend jaar overleed, had Cloppenburch volle vrijheid van handelen gegeven. Deze deed nu nog in 1625 zijn „Gangraena of Cancker van de leeru der Weder-dooperen" het licht zien ').

Waarschijnlijk was met Cloppenburch's uitvoerig werk de zaak der Doopsgezinde confessies in den doofpot ge-

1) Gangraena tlieologiae anabaptisticae, dat is: Cancker van de Icci'c der Weder-dooperen: onldeckt uyt liare eigene schriften: [tol bewijs dat hare Bekentenisse A" I6'24 uytgegeven, euckel bedeckinge der schande is.| Met een teghen-gilt, der gliesonde woorden Godts. Door .lohannes Cloppenburch, Dienaer Jesii Gliristi in sijne Gemeynte tot Amstelredain. 't Amsteliedam 16'25. XXXII en 6'20 blz. 19.". In Bibliotheek der Vereen. Doopsgez. Gem. te Ainst. Opdracht aan Ainst. burgemeesters. Tot den Christel, lezer. Daarin o. a.: Tegen Faukelius' »Babel der Wederdooperen" verscheen «Hekentenisse [Cloppenburch in 1 • 145 »quaui Flandricam vocant] van de voornaemstc stucken des Christelijcken Geloofs ende der Leere. Dienende tot antwoort op liet boeexken Ilermanni Faukelij by hem gheintituleert Babel der Wederdoo|pers, etc. gestelt ende uytgegeven door Cl. Cl. 't Amsterdam, anno lt>'24". Zij [de Doopsgezinden] willen ons doen gelooven, dat in hun geloof en leer zoodanige confusie niet is. Hierin zijn alle ketters liet eens, dal de christelijke religie hun ïeygentlycker bestaet'' in de werking die de inrnsch doet ten opzichte van God en Christus, dan in de werking van de kracht der sterkte Gods, die Hij gewrocht hebbende in Christus uitwerkt aan ons. he gronddwaling der Wederdoopers is »de vercleyninge van de Godheyt des Heeren Christi in syn Menschwerdinge, ende lyden ende sterven". Het driedeelig boek schetst de Wederdoopers als niet gezond in de leer aangaande God en Christus, en hoe men God door Christus zoeken moet. Ku zwijgt van voorzienigheid en praedestinatie. Volledig behandelt het dus de stof niet. Lat. vertaling, Gangraena theologiae anabaptisticae, disputationibus XLV1II. olim [16i4] publice ventilata in lllust. Gymnasio Gelro-Velavico. Auctore et praeside Johan. Cloppenburgio S. S. Th. Doctore el Professore nunc in Academia Franequerana. [XVI -+■ 3X4 p., 12".] Accedit Frid. Spanheinii S. S. Th. D. et Professoris Leidensis Diatriba historica de origine, progressu, et ? eet is Anabaptistarum. Franequerae 1645. [p, 386— 435], Ook te Amst. Naar aanleiding van zyn llollandsch boek van 1625 heelt Cloppenburch te Franeker disputen met zijn studenten gehouden. Op aansporing van Voetius gaf hij ze in 't Latijn uit, als zeer vrije bewerking. Opera omnia II.

Sluiten