Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twaalfde hoofdstuk, handelende van Christus' menschwording.

Het volgend jaar arbeidt slechts één der twee autheurs. Artikel 21 der synode van Hoorn 1635 vermeldt: è,Dooreslaer is gekomen tot het negentiende caput, er schieten

nog vijf capita over.

De synode van Enkhuizen 1636 (art. 6) smaakt de voldoening, den arbeid der beide pastores loei voltooid te zien. Het werk van è, Dooreslaer en Austrosylvius is voltrokken, en door revisoren der respectieve classen geapprobeerd. De beide autheuren worden door den praeses

hartelijk bedankt.

Zoo kwam in twaalf jaar tijds onder synodale leiding een geschrift tegen de Doopsgezinde confessies tot stand dat, om in de taal dier tijden te spreken, zijn weerga mist. Deze 800 quartijn-bladzijden zijn metterdaad het beste, dat destijds over dit onderwerp in onze taal verscheen ')■ „Grondige en klare vertooning van het onderscheid tusschen de Gereformeerden en de Wederdoopers".

Wel is in opdracht en voorrede van geen geloofsbelijdenis spraak. Maar de verschilpunten, in 24 hoofdstukken behandeld, stellen onafgebroken confessie tegenover confessie. De leer der Gereformeerden wordt daarin voorgesteld met de eigen woorden der confessie of belijdenis van de Gereformeerde kerken van Nederland, mitsgaders van haar christelijken catechismus, en het oordeel der nationale synode van Dordrecht 1618 en '19, met verscheiden Schriftuurplaatsen versterkt. De tegenleer der Wederdoopers wordt weergegeven met de eigen woorden van verscheiden schriften, belijdenissen, tractaten en verklaringen. Dit alles geschiedt met getrouwigheid.

1) Een even omvangrijk werk 800 bh. groot was Idt. Nicolai Franekerensis pred. te Minnertsga, Grontlir.ke onderwijsinghe tejghen allerleye dwalinghen der Wederdooperen deses tijts inde Nederlanden. Franeker Amst. 1ti09. In tiun register der aangetogen schriften door i Dooreilaer en Auatro»ylvius niet geuoennl.

1 O

Sluiten