Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder den indruk van magistralen arbeid. Daarbij is maatstaf ter beoordeeling de leer van Gods woord, kort samengevat in de Nederlandsche belijdenis des geloofs.

Ter kenschetsing diene het volgende uit de Dedicatie aan de Staten van Holland, en aan de herders en ouderlingen der Gereformeerde kerken onder de christelijke synodus van Noord-Holland, en representeerende de dassen van Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam.

„Want Noodigh is 't, dat eens de Wederdooperen, van alderhande secten generalijck op 't Tonneel gestelt, hare Hutte wijdt open gheset, ende de gordijnen van dien opgeschoven werden. Op dat een yeghelijck weten moghe, hoe verdeelt dat sy zijn, hoe sy rijten ende splijten, hoe sy teghen malcanderen aenloopen, hoe sy malcanderen verketteren ende verbannen: ende insonderheyt, wat sy drijven ende leeren, wat al lasteringen dat sy teghen den levendigen Godt, ende sijn H. Woort, niet alleen in hare dagelijcxsche vermaninghen, maer oock in openbaren druck uytbraken; wat een vreemden Godt ende Salighmaker dat sy verdichten; hoe los dat sy den gantschen grondt des gheloofs stellen; hoe seer datse de fundamenten der saligheyt ende godsaligheyt te gronde werpen; hoe oneerbiedelijck dat sy van de ordonnantie Gods, nopende het Ampt der Overheyt, ende de gene die 't selve bedienen, spreken; hoe troosteloos dat sy den mensche in sijn siek-bedde laten; hoe vreemt dat sy

der Wederdoopers, dat hy met lis. Petrus Austrosylvius zaliger gedachtenisse anno 1637 door ordre des Noord Hollandsche Synodi heeft in 'tliclit gegeven, is nu weder onder de pers gebracht, met Schriftuurplaatsen naar de nieuwe bgbeloverzetting [volgt een onleesbaar woord, iets als «Genike"; kan er staan «gesterkt"?]. In de remonstrantie voor dat boek aan de Staten wordt gewag gemaakt van een schandaleusen Mennoniet Ouwke Wallis, wiens gruwelijke dwalingen wederlegd zijn door 1). Adolphus Sibeliuspredikant te Werfum in de Omlanden. Doreslaer verzoekt, dat dit boekje dooide vergadering mag worden geapprobeerd en geauthoriseerd, om als appendix achter zijn boek te worden bijgevoegd, liet verzoek wordt algeslagen.

Sluiten