Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn neef en erfgenaam Fausto Sozzini ijlde van Lyon naar Zürich, om de nagelaten geschriften te bemachtigen. Daarna onthield iiij zich langen tijd te Florence, te Bazel en in Polen ')• Laatstgenoemd land begon juist zich tot de Gereformeerde Hervorming te keeren. Faustus stichtte er de gemeente der Unitariërs, die met verwerping der Triniteit slechts de eenheid van het goddelijk Wezen voorstond. Faustus Socinus werd de vader van het Socinianisme.

De leer der Socinianen is halfslachtig, een hinken op vasthouden aan de klanken en verwerpen van den inhoud der bij bel waarheid. Jezus Christus is als bloot mensch doch vaderloos geboren. In den hemel opgenomen, werd hij tot loon zijns levens vergoddelijkt. Als middelaar Gods brengt hij den menschen kennis en genade toe. Wie van hem leert hot Christendom zedelijk op te vatten, is ... verlost.

Deze koude verstandsgodsdienst hief dus eenvoudig

1680 als aanhangsel «Kort begrip v. d. leere d. Socinianen". Ken Lat. copie daarvan bestreed onze Cloppenburch, Compendioluin doetrinae ecclesiae Christianae nunc in Polonia potissimuin llorentis. — C. Illgen, Vita L« Soeini, Lps. 1814; Sytnbolae ad vitain et doctr. L. Soc., Lps. 3 P. 1826—'44.

1) lu liet Italiaansch schreef hij een tractaat over de autoriteit der H. Schriftuur, 1570. Te Bazel van 1574 tot '77 theologie studeereude, schreef hij twee lange disputen. Hoe Jezus Christus onze Zaligmaker is, en Van 's menschen staat voor den val. In 1578 gaf hij iu 't Latijn uit Castellio's samenspraken over de praedestinatie, den vrijen wil en het geloof; Seb. Castellio, Dialogi IV: de praedestinatione, de electione, dc libero arbitrio, de fide. Kiusd. opuscula. Aresdorfti, per Theophil. Philadelph. (Basil) lo78, 12°. Dirk Coornhert verspreidde in 1581 daarvan een Ned. vertaling. In Polen sloot Faustus zich aan bij de Arianen en Ebionieten. Hij begon toen vermaard tö worden door het uitgeven der Apologie voor die van Rakau, tegen Palaeologus, van het politiek magistraatsainbt 1581, en van het Dispuut over den zin van Rom.VIl 1583, gedrukt onder den naam van Prosper Desideus. De eerste onrust tusschen Arminius en de Amsterdamsche predikanten bestond juist ook in verschil over de uitlegging van Rom. VII. Arminius neigde tot het gevoelen van Prosper hesideus alias Socinus. Fueszsin. 8eb. Castellio, Frkf. 1755. A. Schweizer, S. C. Vorganger des Arminius, in Tüb. Jhbb. 1851. I. Mahsy, S. Gast., liasel 1863.

Sluiten