Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet alleen letten oft de selve oock directelijck, ofte met seckere consequentie aenlopen tegens de Formulieren van eenigheijt, soo jn saecken als expressien ende doorgaens aengenomen leer en waerheijt, maer wel bijsonderlijek oft oock door eenige personalia ofte andersints de vrede en stightinge der kercken daer door eenigh hinder ofte gevaer soude mogen werden toegebraght".

De broederen, daarop speciaal niet gelast, zullen dit concept op het favorabelst hun respective classen recommandeeren, en daarover het volgend jaar besluiten. De gewone werkmethode in dergelijke gevallen.

In de synode van Alkmaar 1674 wekte de nieuwigheidszucht oude confessie-liefde, die zich zelfs aan de Leidsche hoogeschool trachtte mee te deelen.

38. Zijn opgelezen de adviezen der classen over het concept van den heer Fannius. Op het 4de artikel „Js de resolutie des christelijken Synodi, dat int approbeeren der Boecken sal gelet werden, dat daer in niet werde gevonden, dat in saacken of expressien directelijk of indirectelijk aenloopt tegen de doorgaens aengenomen leere, soo als in Godts woordt, ende de Formulieren van Eenicheijt dat is Catechismus Confessie Canones Synodi Dordracenae uytgedrukt is".

Na het tiende artikel „Hebben de respective Classen eenpariglijck verclaert hen verpligt te vinden en aentenemen te blijven bij de leere, die conform Godts woort tot nog toe in publijke kercken onses vaderlants is geleert, ende inde formulieren van eenicheijt, dat is in de Catechismus, Confessie, Canones Synodi Dordracenae is uytgedrukt, sonder int prediken, catechiseeren ofte schrijven, iets te spreken ofte te leeren, twelck in saacken of expressien, daer tegens soude mogen aenlopen, directelijk of indirectelijk, of de selve leere, of formulieren te taxeren, tsij in saecken off met expressien, mede directelijk off indirectelijk daer tegen aenlopende als boven. Sijnde wijders verstaan, dat de Heeren Staten van

Sluiten