Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met deernis besprak de synode van Alkmaar 1686 (art. 41) de vervolging der geloofsgenooten in Frankrijk. De stichting van een fonds bleek ondoenlijk. Reeds hadden de gedeputeerden der synode samen met die van Zuid-Holland bij de Generale Staten aangehouden, met verzoek om Frankrijk tot zachtheid te manen, en om de arme vuchtelingen geldelijk te helpen. Het vermaan was vruchteloos. Bij provisie was 25,000 gulden uit het comptoir [kantoor] der kerkelijke goederen van Zuid. Holland aan de gevluchte predikanten tot een jaarlijksch onderhoud geordend. Voorts deed door het gansche land ieder in zijn provincie wat hij vermocht. Holland het asiel van Frankrijk.

Voor vermelden de notulen artikel 42:

„Insgelijx heeft deselve Synodus met genoegen verstaan, de zorge die men in de jongste Sijnode der Walsche Kerken tot Rotterdam heeft gedragen voor d' eenparigheid (;n suiverheid der Leere, volgens de belijdenissen der Walsse en Neederlandse Kerken, van 178 gevlugte predikanten onderteekent, en daar bi beloovt geene besondere gevoelens, daar af versgillende bi monde, of bi gesgrivte

openbaar te maken.

Dog heeft hier bi de Classis van Haarlem voor haar particulier in den schoot der Christeliker Sijnode ter needer gelegt,1 hare bekommeringe over versgeiden sgrivten der Fransse ballingen, zeedert eenigen tiid in publiken druk uitgekomen, en bi mondelinge diductie in 'tbreede getoond, dat daar in met sonderlingen ernst en ophef werden gedebiteert stellingen, niet genoeg geëlongeert

Op de synode van Haarlem H',87 bleek, dat veel Fransche vluchtelingen te New-York en te Constantinopel zich bevonden. In die van Hoorn 1089 (art. 14) werd voorgelezen een brief van Colombo op Ceylon van ll> Jan. 1ti87. „Maken bekent, hoe ook haar ingewanden gerommelt hadden over de vervolginge van de Gereformeerden in Vrankrijk. Waardoor sij bewogen waren geworden, om een handreijkinge aan haar te doen: sendende een specificatie daarvan over, bedragende omtrent drie-duijsend guldens".

Sluiten