Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[élonger = langs zeilen] van de gevaarlike klippen van de Socinianismus: jaa ook wel sulken die soo haast in het duits wierden overgebragt, aan sommige eeniger mate soude vernieuwen haar vervallen hope van een vielsins aardsch en weerelds koningriik, door de Heere Jesus en sijne apostelen eerlangs op te regten.

Ende werd hier over ook een voorslag bi gemelde Classis gedaan, hoemen op het allergemakkelikste sonder eenige onteeringen op onse seer gelievde broeders te leggen, of ook eenige choiq aan de Walsse Sijnode te geeven, hier teegen soude konnen voorsien. De E. Sijnode deeze opening ontvangen hebbende, heeft met eene sonderlinge eenparigheid de Classis van Haarlem voor haren heiligen iiver bedankt en sig haren voorslag wel laten gevallen: Eerstelik dewiil deeze zake eeniger mate reeds aanhangig is aan de Walsche Sijnodus, tot welke dats origineel behoort, dat D.D. Deputati [de deputaten] sullen afwagten, of gemelde Sijnodus in haar laatste Sessie hier over sal besluiten. Met die intentie, dat indien gemelte Walsche Sijnodus voorzieninge daar teegen doet, die genoegsaam is (het welk we ganschelik van haar vertrouwen) men daar in sal acquiesceren [berusten]; dog indien het ook anders uitviel, datse zich daar over sullen hebben te addresseeren aan den Heer Raad Pensionaris, en versoeken, dat door gevoeglike weegen, deeze licentie omtrent paradoxe stellingen mag worden gerefreneert [beteugeld], en onse Kerken van dien gedugten aanstoot bevriidet.

Js voorts D.D. Deputatis wel specialik belast in het beleid omtrent deezen allen te correspondeeren met sijn Ed. Mr. van Halewiin [Mr. Cornelis Perestein van Halewijn, Raad ordinaris in den Fïove van Holland etc., een deitwee aanwezige commissarissen politiek] dewelke in hare te doene communicatie mildelik heeft geconsenteert: en zal het ook niet geheel vreemt zijn van de intentie des E. Sijnodi in deezen, de predikanten en ouderlingen, in-

Sluiten