Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sonderheid daar Walsche Kerken ziin, voor 't houden van haare aanstaande Sij node van deeze onse resolutie communicatie te geeven: als zullende ons seer aangenaam ziin, indien een aanstoot uit de Fransse ministers geboren, ook bi der selver Sijnode uit het midden weggenomen mag worden" ').

Uit het vier bladzijden lange artikel 49 der synode van Haarlem 1687 blijkt, dat Noord-Holland niet geheel zonder aanleiding, maar wel wat kras gehandeld had.

Deputaten verhalen: Hun zijn overgeleverd door den actuarius der Fransche synode deze navolgende extracten. Extract uit de synode der Waalsche kerken in deze Nederlanden vergaderd te Balk in Friesland 11 September 1686. Art. 25. De kerken van Amsterdam en Haarlem maken de Fransche synode opmerkzaam op de NoordHollandsche synode. De synode nomineert de kerken van Amsterdam, Haarlem en Leiden tot nazien van het boek ,,L' accomplissement des propheties". Volgens de rapporteurs is in den auctor altijd bespeurd een volmaakte rechtzinnigheid. Zoo ook komt in zijn boek niet iets voor, dat niet ten eenen male vreemd is van Sociniaansche leer. Doch zij hadden gewild, dat de schrijver in deze stof wat spaarzamer geweest was.

De Fransche synode vervolgt: „soo bidden wij haer Eerwaerdigheid |de N-Hollandsche synode] hare meninge door sagte wegen te willen voorstellen, sonder eenige

li Van leerijver getuigt ook de synode van Alkmaar 1680, arl. 21. „Belangende de Middelen tegen de Secten en roepende sonden, om die te hebben in alle Classicale en Consistoriale boeken, ende jaarlix daar uijt voor te lesen, waar van Art. 25 Synodi praecedentis, verklaren sommige Classen sulx te practiseren, en andere nader en stricter ordre daar op gestelt te hebben. Wort snlx wederom alle de Classen op het ernstigste gerecommandoert". Voortaan werd dit jaarlijks gerecommandeerd. Syn. v. Alkmaar 1686, art. 4:i: „De kerkelike middelen teegen de Secten in 't gemeen, als ineode tergen de roepende sonden in de (.Jassen te leezen, waar af den 43. art. spreekt, verstaat men, dat bi deselve in't gebruik is".

Sluiten