Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mistrouwe te laten blijken van de dispositie waarin wij sijn, en altijt sullen volharden, om de gelijkfonnigheidt in alle die personen, die dese vergadering onderworpen zijn".

De Noord-Hollandsche synode, wat ontstemd, zou bij do Fransche synode aandringen, dat voortaan geen boeken zouden worden uitgegeven dan naar gewone kerkenordening. En liet om der ballingen wil de zaak in rust.

De syode van Amsterdam 1688 was geheel bevredigd.

„53 Ad Art. 49. Noopende de Leere der Broederen Fransche Predicanten, neemt de Christelijke Sijnodus genoegen in het Extract des Walschen Sijnodi gehouden te Campen a". 1688 van desen inhout: dat geen Boeeken vande Fransche Predicanten sonder voorige visitatie en approbatie ten druck sullen overgegeven werden, welcken artikel voldaen zijnde zal voortaen ex actis blijven".

In de synode van Haarlem 1693 komt echter de zaak andermaal ter tafel. Dan roept Zuid-Holland het staatsgezag te hulp om leerdwalingen te bestrijden. Meer teekenend dan voorbeeldig.

„49. D.D. Correspondentes Suijd-Hollandiae notificeren, dat de Christelijke Sijnodus verstaan hebbende, dat onder de gene, die tot de Walse Sijnodus behoren, nog enorme dwalingen gevoedet worden en in swang gaan, ende dat die goede aangevangen Correspondentie genoegsaamschijnd afgebroken te sijn; heeft geresolveert, om door Deputati Sijnodi ter plaatse daar 't behoort te versoeken, dat in de Walse Sijnodus een Commissaris Poli tijk mag aangesteld worden; hier bij heeft D. Correspondens Ultrajectinus | de heer correspondent van Utrecht] uit sijn acte voorgelesen, dat sijn Eerwaardigheid in last hadde, 0111 het selve in dese Christelijke Vergaderinge te recommanderen, om sig daar mede te conformeren '.

De synode nam het ad referendum.

De vloedgolf der vervolging en de leerijver der Waalsche kerken kwamen nog eens duidelijk aan 't licht in de synode van Amsterdam 1700 tart. 50). Meer dan twee

Sluiten