Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Nederlandse Confessie en den Heidelbergsen Catechismus, allesins gegrond op het suiver Woord Gods: en bijsonderlik dat dog verder gelievde te handhaven, de goddelikheid van de H. Schrifture, de volmaakte regelmate van ons geloove en wandel; insonderheid in dese tijden in welke vele dertele verstanden, buiten ja binnen de kerke selve, haar niet en ontsien, deselve te beknibbelen en ten hoogsten te benadelen; welke gemelte resolutie, bij reverendus Dominus Praeses Bosch in alle getrouwigheid, en tot volkomen genoegen van alle de leden uitgevoerd sijnde, was de antwoorde van Hoog gedagte sijne Majesteit geweesd,

Jk bedank de gedeputeerden van de Christelijke Sijnoden van Nederland, voor haar segenwensch, en betuiginge van continuatie van toegenegenheid tot mij; en gelijk mijn voorsaten haar lievde en trouwe aan Gods Kerke beweseu hebben, tot bescherminge van de regtsinnige leer en verdere welstand van dien, also en sal ik het ook aan mijne sijde niet onderlaten, maar daar in tot heil van Gods Kerke continueren" ').

Gulden woorden van een minnaar der predestinatieleer, waard met de gouden pen der historie voor immer in het gedenkboek van land en kerk te staan aangeteekend.

Tot de teederste mysteriën des Ondoorgrondelijken behoort de verhouding des Vaders tot den Zoon Gods. Hier legge diep ontzag aan het natuurlijk verstand van den stofbewoner het zwijgen op. Hier voegt slechts de schuchterheid des geloofs. En voorts het stil beluisteren

1) Een deel der acten van den coetus Hagiensis werd in geschrifte gedivulgeerd. Daarin kwam voor hoe de coetus besloot, dat men in de aanspraak aan den koning ook zou reflecteeren op de zaak van Dr. Rekker. Deputaten van beide de synoden desapprobeerden dit, want de synode inoest over Bekker nog beslissen. Deze onjuistheid teekent wol, hoe vol ieder van Dekker's zaak waf.

Sluiten