Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol, dat de tweede Persoon der Drieëenheid van eeuwigheid van den Vader gegenereerd, en vooral daarom de Zoon genaamd wordt. Twistschriften verschenen over en weer, ten slotte in de moedertaal. De academische senaat te Franeker, vergeefs hopende hem voor het vermoeden van zware onrechtzinnigheid te bewaren, drong Roëll een vijftal artikelen te onderteekenen. Totdat 28 April 1691 de Gedeputeerde Staten van Friesland bij openbaar plakkaat hoogleeraaren en leeraren over Roëll's gevoelen stilzwijgen bevalen ').

I) Ypeij en llermout, II .">42—556. C. Sepp, Het staatstoezicht, 101; Het godgeleerd onderwijs, II passim. Vooral II. J. E. van Hoorn, Disquisitio historico-doginatica exponens Roëllii litem de aeterna generatione Filii Dei a Patre, Traj. ad Rh. 1856, diss. Praelatio : «Roëllii sententia censeretur Cartosianismum redolere". Achteraan Thesis I: Roëllius cum Marcello episcopo Ancyrensi in eo convenit, quod uterque nomen Filii r« /o'yw denegavit, ad Xoym vero in carne manifestatuin,Jesum Ghristum, retulit. Roëll schreef :

I. Theses theol. de generatione Filii, indubitatae apud Reforinatos veritatis, defendendae a. d. IX Mart. 1689. 2. Dissertatio theol. de gcner. Filii, qua suas de ea theses plenius explicat el contra clarissimi viri Campegii Vitringa objectiones defendit, 1089. 3. Altera diss. theol. de gener. Filii, opposita epilogo Campegii Vitringa, 1690. Vitringa schreef: I. Disputatiotheol. qua theses de gener. Filii ex l'atre examinantur, 16*9. 2. Epilogus dispntationis non ita pridem a se habitae de gener. Filii, in quo fideni ecclesiae de hoe articulo porro adstruit ex verbo Dei, eandemque tuetur contra dissertationem illi novissime oppositam, 1689. In de uitnemende studie van dr. A. Kuyper. De vleeschwording des Woords, Amst. 1*87, wordt Roëll niet genoemd.

Van Hoorn (98 pp.) geeft heel weinig over synodi. Introitus. Gap. I. Vita.

II. Historia litis. III. Sententia Roëllii. IV. Sententia Vitringae. V. Utriusquc sententia comparala et ponderata. II «i 2. Synodorum damnationes, p. 25— 30. Uitvoerigst over Z-Ilolland, p. 25—28. Nog in 1721 besloot de synode van Delft: De naam Roëll blijve niet ex actis. Aldus bleef hij «meer dan 30 jaar'' vermeld. Geld. en Friesl. gematigder, door besluit der Staten. Zeel. heftig. De Voetiaansche classis Walcheren stelde in 1693 V, in 1701 VII artikelen op. »De Walchersche artikelen" van 1693 bij P. Riesterveld en dr. II. 11. Kuyper, Kerkelijk bandboekje, Kampen 1905, 319-332. Toen Roëll in 1704 te Utrecht kwam, had hij den Staten beloofd, in hot Sticht zijn gevoelen niet te zullen propageeren. Aan de classes werd gevraagd, ol nu niet grooter waakzaamheid noodig was. Steunende op zijn belofte, bleef men bij het oud gebruik, .luist over N-Hollandsche synoden bevat Van Hoorn niets.

Sluiten