Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleerd, en tegens de Formulieren van eenigheid, bij hem aangenomen en ondertekend".

Voorts gelast de vergadering den gedeputeerden synodi, alle bekwame offlctën te doen tot suppressie van het boek. En den kerkeraad, de handeling te voleindigen, en dan tot kennis der classis Amsterdam te brengen. Deze zal de zaak binnen twee maanden afhandelen. D. Bekker wordt geimponeerd authoritate synodali [door synodaal gezag opgelegd], onderwijl zonder classicale visitatie en approbatie zijn twee verdere boeken [deel 3 en 4 van zijn boek] over deze materie niet uit te geven" ')•

Volgens de Edamsche synode zouden kerkeraad en classis de zaak Bekker afhandelen. Aldus is ook geschied. Maar van buiten at' rakelde men haar weer op. Eerst de synode van Alkmaar 1692 bracht den einduitslag.

In die bijeenkomst ving de behandeling der zaak Bekker aan (artt. 13-25) met het rapport der synodale gecommitteerden. Daaruit bleek dat 1 October 1691 de classis Amsterdam de 13 artikelen geapprobeerd had, die de kerkeraad aan Bekker voorstelde. Deze antwoordde, „dat hij de bewuste 13 artikelen, niet en konde aannemen, nog oit bekennen soude, dat hij yets tegen de Formulieren van enigheid geschreven hadde". De classis maakte van den predikstoel bekend, dat zij nog twee maanden met suspensie zou wachten. Inmiddels draaide Bekker bij.

1) B. heeft «nader consent" niet afgewacht. »De betov. weereld' was 1691 te Leeuw, uitgekomen. Nog in '91 verscheen te Arast. een tweede uitgaaf, wel voor de helft vermeerderd (met boek 3 en 4, de «twee verdere boeken"). Aanvankelijk wisten de synode noch B., of hij als doctor theologiae wel kerkelijke approbatie van zijn boek noodig had. In de synode van Alkmaar 1092 (art. 53) werd een vraag besproken, >>of een Dr. Theolog : die alleen Predikant [geen professor] is, als hij een Boek wil uitgeven van Theol: stolfe, ook verpligt is, om het selve bij de Classis te laten visiteren ? l>e Chr: Synodus oordeeld van Ja: en dit in conformité van dei» ;>•>. Art. Synodi Dordracenae, en van den 55. Art: der Keikelike ordre, nadergearresteeit in Synodo Alcinariana, gehouden Ao. 1674". Hoe boos was Jae. Koelman (De wekker der leeraren, uitgaaf J. H. Donner, I.eid„ 184—1*0), dat de zaak B. 7.00 traag en zachtzinnig behandeld werd.

Sluiten