Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schapen, om sijne sendboden te sijn, en sijne uitverkorenen te dienen; en ik schrijve bij exempel

par. [= §] 423. De Schrift dan als gezegd, sig na ons voegende, steld ons al wat men in de wereld siet of bemerkt, in dier voegen voor, als het ons betreft: de Engelen derhalven als gedienstige geesten heb. 1:14 niet alleenlik ter eere van God, maar ook tot welstand van sijn volk: vorders weten wij niet wat de Engelen sijn, of wat se doen: Jk denke dat ons de Engelen bewaren, helpen en op de handen dragen, ps: 91 : 11,12 gelijk sij eten.

2. Ontrent de quade geesten, van welke de Confessie segd, volgens Gods Woord Art: 12. de duivelen en bose geesten, sijn also verdorven, dat sij vianden Gods en alles goeds sijn, na al haar vermogen loerende op de Kerke, en een yder lidmaat van dien, om alles te verderven ende te verwoesten, door hare bedriegerijen etc. J).

en Vrage 127. Catechismi, dat onse dood vianden, de duivel, de wereld en ons eigen vleesch niet ophouden ons aan te vegten daar ik in tegendeel heb geschreven [enz.].

Ten tweden is mij van herten leed,

Dat ik aan seer veel plaatsen der H. Schriftuur een

1) iB. erkende, dat art. 12 der Confessie de eenige plaats is, die letterlijk opgevat, met zijn gevoelen streed, maar betoogde tevens dat die naai' de Schrift moest worden verklaard". Dr. Knuttel. 273. Heeft IJ. niet meer erkend? — De in den tekst genoemde tj § zijn in inijn ex. der Betov. Weereld, waarin ieder hoofdstuk met een nieuwe § I aanvangt, niet meer 11a te slaan. — De acta der N-Hollandsche synoden zijn op last der synode gedrukt als «Acten ofte Handelingen van de Noord-Hollaudsclie Synodus gehouden binnen Edam en Alcmaar, Anno 1691 en 10'.»-2 rakende Dr. Balthazar Bekker.... Enchuyzen 1092 in 4". (dr. Knuttel, Cat. v. d. pamlletten-verzain. berust, in d. K011. Bibliotheek, painllet nr. 13849). Hetgeen in synode, classis en kerkeraad voorviel, is door dr. Bekker zeil getrouw afgedrukt in zijn Naakt verhaal van alle de kerkelijke handelingen, voorgevallen in den kerkeraad en de classis van Amsterdam, alsmede in de synoden van Noordholland, tsedert den SI May tot den 21 Aug. 1692. Ainst. 1692 (pamilet nr. 138.r>l). Oordeelt dr. Knuttel niet te hard over de Kerk en haar hoofdmisdaad, dat ze rechtzinnig wilde blijven 1 Reeds 7.ijn titel teekent. Zesde hoofdstuk. Het ketterproces.

Sluiten