Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gemis van het brood des Heeren niet vergoeden.

In de synode van Haarlem 1693 (art. 10) bleek, dat de andere synoden zich met Noord-Holland geconformeerd en met het vonnis mede ingestemd hadden Zuid-Holland legt aan studenten en predikanten van elders vijf onrechtzinnige stellingen met verfoeiing daarvan voor, ernstig afvragende of zij die verwerpen. Het verzoek om overname nemen de classen ad referendum. Inmiddels zullen zij waken. De classis Walcheren nam 3 September 1693 hetzelfde besluit.

In de synode van Amsterdam 1700, (art. 21), in 1698 «Di. Bekker overleden sijnde", zal bij de classen overwogen worden, of, gelijk in sommige andere provinciën, de namen Bekker en Roëll voortaan ex actis kunnen gelaten worden. Beider namen zouden in de notulen nog een tachtigjarigen oorlog te verduren hebben.

Bathasar Bekker stierf gelijk hij geleefd had, in de klare overtuiging dat hij rechtzinnig was. Opmerkelijk! Zijn laatste boek waarover later, en zijn afscheidswoord tot het ministerium van Amsterdamsche predikanten, golden de Nederlandsche belijdenis des geloofs. Tot een ambtgenoot, die aan zijn sterl bed voor hem gebeden had, klonk zijn opdracht:

„Ik wensch, collega! dat gij van mijnentwegen aan de collegen zegt, dat ik heden betuige met eene reine consciëntie voor God en al de wereld, dat ik alles wat ik gedaan heb, ten goeden einde heb gedaan. En schoon zij mij deswege van des Heeren avondmaal hebben geweerd en veel smaadheid aangedaan, dat ik nogtans sterve als een levend lidmaat van de gereformeerde kerk, conform hare leer in de nederlandsche confessie begrepen" ').

Waren boven de kerkelijken de politieken vredesgezind? Zij althans verordenden naar aanleiding der gerucht-

1) Diost Lorgion, II '266 v.; dr. Knuttel, 356.

Sluiten