Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

makende quaesties Roöll en Bekker vredesbepalingen. Door leereenheid tot kerkeenheid. En eenheid is vrede.

In de synode van Hoorn 1695 (art. 24) las de praeses de resolutie voor der Hollandsche Staten van 18 December 1694, in zich bevattende de bekende zeven „Vreedens articulen" om den vrede der Kerk te bewaren ').

,1. Eerstelijk dat alle Leeraars sij Professores of Lectores Theologiae of Predikanten der Gereformeerde Kerken in Hollandt en Westvrieslandt in haare Schriften, Predikatien, Catechisatien, publique en private lessen en disputen sullen blijven bij de gewoonlijke formulieren der Gereformeerde Kerken, die in de Catechismus Confessien en de Canones Synodi Nationalis Dordracenae begreepen sijn, en sich sorgvuldich wachten iets te leeren of te schrijven, dat daartegen strijdt.

2. Ten anderen: dat sij luyden soodanige poincten, die in de voorschreven formulieren van eenigheydt, en de Canones Synodi Nationalis Dordracenae ongedifinyert [onbeslist] syn gelaaten, ende waarin dat sy onder eikanderen souden mogen discrepeeren [verschillen], op haar eigen oordeel niet sullen voorgeeven van sulke gewichte en importantie te sijn, dat sonder deselve de Heilige Schrift niet wel noch ter saaligheit genoegsaam soude konnen verstaan geleert en gepredikt nochte het rijkke Christi soude konnen bevordert worden".

1) Ware» de vredesartikelen niet een herhaling der Tien artikelen ? Zie S 8, bh. 285-288. Synode van Edain 1703 (art. -29). Ad § 31. Sprekende van de vredes articulen, D. 0, Correspp: en de respective Classen deses Synodi betuigen eenparig, dat dese vredes articulen wierden onderhouden, en dat daar in verder soude worden gecontinueert". Synode van Ilaailein 1*47 (art. 33): «Zuijd-HolUnd saaijd en maaijd vreede. I)c overige Correspondenten beminnen de vreede, en praktiseeren se". Synode van Haarlem 1771 (art. 29): Hunne Edelmogenden verblijden zig over de vrede der Kerke, en wenschen, dat de vredens artikelen mogen worden nagekomen, gelijk dit de poging is van de Correspondeerende Sijnoden, van de Heeren Deputaten en van alle de Classen, die er zig op toeleggen, dat de vrede in Zion en de I.ielde der Broederen bewaart en bevordert worde".

Sluiten