Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De synode bepaalde, dat de Staten en de Koninklijke Majesteit voor hun vaderlijke zorg zouden bedankt worden.

De vredesartikelen waren koren op den kerkelijken molen. In de synode van Haarlem 1699 (art. 29) las de correspondent voor, hoe in de Zuid-Hollandsche synode besloten was, dat deze artikelen „in alle de consistoriaale boeken van alle de Kerken en Classen sullen worden geinsereerd [ingelascht], jaarliks voorgelesen, om in alle gelegendheijtstiptelik geobserveerd te worden, waarna de visitatores in de Kerken sullen inquireren" j onderzoek doen].

Noord-Holland besluit desgelijks, „dat wij ons in conformité van de Suid Hollandsche Synodus hierin zullen gedragen".

Voortaan vindt men in de acten van jaar tot jaar de vredesartikelen vermeld. Zij herinneren ons aan de samenwerking van Staat en Kerk tijdens prins Willem III ten faveure van de Nederlandsche belijdenis des geloofs ').

Koudekerk (Z-H.) Sept. 1914. F. J. Los.

1) Wanneer mag de ras-echte Hollandsche Jan Salie toch wel geboren tijn ? In de achttiende eeuw? In het eeuwjaar 1700 wellicht? Men 7.011 haast toestemmend antwoorden, als inen art. '22 van de notulen der synode van Amsterdam 1700 leest, en dan bedenkt dat de nieuwe psalmberijming O pc ij en Derraout, IV 77—84) al na 7f> jaar, reeds in 1775, ingevoerd is. Typisch Hollandsch !

*>22 is.... door I». Correspondens van Vriesland gecominuniceert, hoe dat in de Synode van Vriesland was voorgestelt, of 't niet dienstig was te bevorderen, dat men verbeterde psalmrijmeti inogt invoeren, 111 'tgeineine gebruik der Kerken : en dat bij die occasie een brief van Geneve was voorgelesen, waar in vertoond wierd, dat die Kerken een nieu psalmboek van Monsieur Conrad [Ypeij en D„ III 380], iu plaats vau dat van Marot en Beia, met grote gemaklikheid en veel genoegen in bare geineinten hadden ingevoert: waar op dan die Christelijke Synodus met eenparig gfenoegen liadde geresolveert, te committeren uit het midden der vergadei inge die hare gedagten, geconfereert met die van de Heeren Professoren tot Kraneker, in volgende Synodus souden inbrengen, om dan ad referendum genomen te worden".

Later hoort men niets meer hiervan.

Sluiten