Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK IX.

De geloofsbelijdenis ten t{jde der Republiek.

§ 10. De Gereformeerde kerken der achttiende eeuw op Noord-Hollandsche synoden.

Ten tijde der Republiek openbaarde staatsbenepenheid zich ook in den vorm van het verhinderen eener nationale synode. Het officieele kerkelijke leven had dus slechts zyn hoogtepunt in de verschillende provinciale synoden van elk gewest. Dezen vergaderden jaarlyks, en zonden elkander „correspondenten". De afgevaardigden, veel meer nog de gemeenschappelijke leer en belijdenis, vertolkten en versterkten Neerlands geloofseenheid. Van de gemeenschap der heiligen binnen onze grenzen was het embleem de Nederlandsche belijdenis des geloofs.

De Noord-Hollandsche synode placht des zomers volgens toerbeurt in de hoofdsteden der zes classes bijeen te komen. De classis der plaats waar de aanstaande synode zou gehouden worden, leverde in Maart het request tot verkrijging der toestemming bij de Staten in, en bezorgde al het noodige. De zittingen duurden meerdere dagen. De tijd der vergadering was van 's morgens 9 tot 11, en des namiddags van 3 tot 5 uur. Van iedere classis

Sluiten