Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brachten de vier leden een credentiebrief mee. In 1766 werd een vast formulier van een credentiebrief opgesteld voor leden eener Noord-Hollandsche classis om in een Noord-Hollandsche synode sessie te nemen, „en te concludeeren volgens de Regelmaate van Gods heilig woord en de aangenoomen formulieren van Eenigheid" ').

Generalia, gravamina en particularia waren gewoonlijk de drie hoofdafdeelingen der synodale agenda.

In de eerste zitting drukte de praeses synodi den leden op het hart, dat men — o ijdel vermaan! — niet zou „elimineeren", het beslotene niet over den drempel (limen) op de straat zou brengen. Ook herinnerde hij aan steevaste bepalingen betreffende toehoorders. De sypodale boeken en boekenkist waren „ambulatoir", jaarlijks wandelend van classis tot classis2). De synodale

1) Onder nolulen van 1789 o.a.: de classis Amsterdam «wordt verzocht het gewoon request aan Hun Ed. Gr. Mogenden in de ordinaire vergaadering van Maart 1790 in te leeveren, en voorts al het noodige te bezorgen», lleeds in synode van Edam 1691 en voortaan, waarschijnlijk ook vroeger: «il>en tijd der vergaderinge, is op 't goedvinden van de Wel Ed: Groot Achtb: Heeren Commissarissen, en met genoegen van de gesamenlike leden, gesteld, des voormiddags van negen tot elf, en des namiddags van drij tot vijl uren». Synode v. Amsterdam 1658 (art. 77): Gravainina voortaan tijdig vóór het aangaan der Synode aan de Commissarissen politiek tc zenden, die haar zullen bijwonen, overeenkomstig de resolutie der Staten van 2 April 1658. Synode van Amsterdam 1766 (art. 49) Copie van een credentiebrief voor leden van een N-Holl. classis enz.

'2) Synode van Hoorn 17.r>5 art. 1. Niet elimineeren. a I >e classes berusten bij de practijk dezer synodale resolutie, dat namelijk op den eersten en laatsten dag van het Synodus Auditores zullen worden toegelaten zonder bepaling, maar dat op de overige dagen Synodus zal worden gehouden met gesloten deuren, en dat buiten de leden van het Synodus niemand zal worden toegelaten dan predikanten, proponenten, studenten in de H. Theologie, heeren van regeering en leden des kerkeraads der synodale stad. Welke resolutie door l)s. Praeses op den eersten dag van het Synodus aan de omstanders zal moeten worden voorgelezen». Synode van Amsterdam 1736 art. 4'2. Amsterdam leest voor dat een commissie last had te onderzoeken. waar het Kabinet, vereerd ten dienst der synodale boeken, tegenwoordig was, en waar het voortaan geplaatst ?.ou worden. «Het besluit was, dat alles ambulatoir gelijk tot nog de synodale Boeken, en Boeke-Kist, zoude weesen».

Sluiten