Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerd wierd, zoowel omtrend Predikanten, Proponenten, alz ook Rectoren, Latijnsche Praeceptoren, Schoolmeesteren voornamentlijk die te gelijke voorzangers zijn, volgens het besluit van de Sijnodus Nationaal. Dominus Correspondens Ultrajecti berichtede dat daarop bijzonderlijk in de visitatie der kerken wierd gelet. Jn Friesland, Overijssel, Stad en Lande wierd het meede getrouwelijk naargekomen. Dominis Deputatis was over dit poinct niets voorgekoomen. Alle de respective Classen bezorgden dat naukeurigh volgens Resolutie. De E. Classis van Hoorn had nog dit bijzondere, of deeze Artijkei niet behoorde onder een andere bewoordinge aangeteikend te worden op de kant, namentlijk, dat' er in plaatze van de Ondertekeningh der acta Sijnodi Dordracenae, gesteld wierde, Ondertekening}) van den formulieren der Eenigheid welke zijn de Catechismus, Geloovs:belijdenis, Canones Sijnodi? En is bij de Leeden eenparigh verstaan, dat door den tegenwoordigen scriba, die veranderingh zal gemaakt werden".

In Utrecht heeft men van de onderteekening der formulieren zelfs het maximum. De synode van Edam 1721 vermeldt, „dat het aldaar van die alle geschiedt, zelvs ook van Ouderlingen en Diakonen" ')• Daarbij zou het Sticht jaren lang volharden.

Aangaande het gewest dat eens hertogdom was en dies op synoden den voorrang der eere genoot, aangaande Gelderland behelzen de notulen der synode van

1) Edam 1721. 31 ad art. 33. Sprekende van de ondertekeningh van de formulieren van Enigheid. I): Corresp: Gelriae had daarvan niet in actis, maar tword getrouwelijk waargenomen, niet alleen in opzicht van predikanten, maar ook van schoolmeesters. Domini Correspondentes Zuid Hollandiae berichten, dat alle de Classen vermaand zijn zorge te dragen, dat alle Predikanten, Lectoren, Latijnsche praeceptoren, en verdere Schoolmeesteren dezelve ondertekenen. Dominus Corresp: Ultrajecti verklaard, dat het aldaar van die alle geschied, zelvs ook van Ouderlingen en Diakonen. In de andere Correspondeerende Synoden was deze zaak in praxi. Alle de E. E. Classen namen tzelve getrouwelijk waar.

Sluiten