Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier naar te gedragen. Evenals Zuid-Holland nam NoordHolland de CJtrechtsche bepaling over, en zou tegen de overtreders kerkelijk procedeeren.

Het Sticht gold: „Geneesheer! genees u zelf". In de synode van Edam 1727 dringt Noord-Holland op preciesheid bij Utrecht aan.

„33. Ondertekening van de Formulieren van Eenigheid. D. D. Deputati wenschen, dat Utregt practiseerden en deede practiseeren het geen op haar verzoek bij dese Christelijke Sijnodus was aangenomen, en versogten dat onsen Correspondens naa Utregt daar over mogt gelast worden. De Classen geeven agt en sullen sig na Sijnodale resolutien gedraagen. Alkmaar had dit bijzondere, dat zij uijt den Correspondens van deese Sijnodus voorleeden jaar te Utregt geweest verstaan had, dat eenige predikanten te Utregt, Tienhoven en ter Aa sig niet naa Sijnodale resolutien gedroegen, en versogt, dat de resolutie van de Christelijke Sijnodus van Utregt mogt gehoorsaamt en elk een daar toe gehouden worden; het zelve verzoek deed ook Enkhuijsen; Hoorn had alle haare Leeden capitatim [hoofd voor hoofd] op dat stuk gevraagd, en wierd het bij alle naukeurig waargenomen".

In de synode van Alkmaar 1728 worden personen en zaken duidelijk genoemd.

„31. Ondertekening der formulieren van enighijt... Utrecht las op dat op het ondertij kenen en voorlesen van deselve naukeurig wiert gelet, en merkende dat er enige predikanten waren namentlijk D: D: Brakonika Kelderman Vos, van den Putten, en Schuijlenborgh, die verandering maakten in het voorlesen des formuliers van den doop, D: D: Deputatis belast hadden die daar toe met kragtige drangredenen te persuaderen: en indien daar in difficulteerden [zwarigheid maakten] haare Eerwaarden te gelasten hunne beswaarnissen in Sijnodo te brengen om aldaar gedecideert te worden. In Frieslant drongen drie Classen op het onveranderde voorlesen, waar tegen

Sluiten