Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de drie overige het verzoek van Utrecht voorbij gingen: Edog hadden de H: H: Commissarii Politiek de gedeputeerden van de laastgemelde vermaant aan hare Respective Committenten [lastgevers] Raport te doen, en die te bewegen om niets in de formulieren van enighijt [van doop en avondmaal] te veranderen: D: D: Deputatis was hier tegen niets voorgekomen. De Classen ondertekenen deselve, dragen zigh na Sijnodale Resolutiën en wagten van 't Christelijke Sijnodus van Utrecht dat het haare orders in desen sal tragten uijt te voeren".

Van de synode van Haarlem 1729 (art. 30) komt een kort bericht tot ons. Utrecht persisteert bij de formulieren van eenigheid. In Friesland is nog slechts één classis weigerachtig. Noord-Holland rapporteert: „De E. E. Classen ondertekenen deselve en dragen zig na sijnodale resolutie".

In de synode van Amsterdam 1730 in artikel „30. Onderteekenen der formulieren van Eenigheijd. Verklaarde Heer Correspondens Gelriae dat sulks wierd waargenomen ontrent Predicanten, en Proponenten, ook den School Meesteren; En bij die van Zuijd Holland, volgens den Kerkelijken Reglementen, booven dien ontrent Praeceptoren, en den School Meesteren;... De Heer Correspondens van Uijtregt las voor, dat in den haaren de proponenten welke soo wel praeparatoir als peremptoir geëxamineerd werden, de Formulieren moeten onderteekenen; En was verder aan den Visitatoren der Kerken in last gegeven, om in eene ydere gemeijnte te vragen, of de Formulieren wierden voor-geleesen ? [Het vorig jaar was op hun synode door een staatsresolutie verboden, daar over te resolveeren, ten einde de rust der Kerk niet verstoord werd ] Op welk beright van Sijn Eerwaarden de Heeren Correspondenten Zuijd Hollandiae verklaarden, hoe de Christelijke Synodus van Zuijd Holland verlangde te hooren, dat de Vijff Predikanten tot Uijtregt sigh hadden onderworpen, en bij ontstentenisse van dien moeste

Sluiten