Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarop, door haaren Correspondenten naar derwaards gaande, ernstigh werden aangedrongen, dat de Vijff voorzeijde Predikanten tot het stipt opleesen van 't Doopsformulier van woord tot woord gebracht werden, doch 't effens op de voorzightigste en saghtste wij se. Dominus Correspondens Frisiae verklaarde, dat in den haaren d' onderteekeninge wierd volbracht, [al de classen lazen het doopsformulier „soo als 'tdaar stond".] Jn Overijssel wierd het insgelijks waargenomen; gelijk mede in Statt en Lande ... Alle de Eerw. Classen betuijden eenpaarigh, dat sulks wierde besorght en sorghvuldigh ten uijtvoer gebraght".

Het Utrechtsche voorbeeld van kwade strekking werkte aanstekelijk. Een Friesch leeraar te Hoorn optredende, verviel in hetzelfde euvel. Thans vernemen wij, waarin soms de formulierverandering bestond. In de synode van Hoorn 1731 (art. 30) stond het met de onderteekening der formulieren van eenigheid in hoofdzaak als te voren.

Zuid-Holland heeft „in opzigt van 't lezen der drie vraagstukken [vragen] van 't Doops Formulier zonder verandering" verleden jaar door den Correspondent naar Utrecht op het vriendelijkst aldaar doen aandringen, „dat men die vijff Predikanten daar toe door aangename middelen zoude tragten te brengen, om bezonder de drie vraagstukken van 't Doops Formulier verbotenus [van woord tot woord] te lezen.

Dewijl Dominus Haringius Oudkerk, Pred: te Winsum als Correspondens van Vriesland hier zijnde, en te Hoorn gepredikt hebbende, deze verandering in 't 1. vraagstuk van 't Doops Formulier gemaakt hadde, of gij niet bekent, dat ze in Christus moeten geheijligt werden, zoo is onze Correspondens zullende naa Vriesland gaan gelast, daar van aan die Hoog Eerw. Sijnodus [voor 't eerst dat Hoog Eerw. in stede van het oude Christelijke] kennis te geven, met verzoek, dat zij dog de Resolutien van hare Sijnodus om van woord tot woord de Formulieren

Sluiten