Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en avondmaal, maar uitsluitend aan de drie formulieren van eenigheid gedacht wordt.

„30. Onderteekenen en lezen van de formulieren van eenigheid. D. D. Deputati vertrouwen, dat de E. E. Classen in dit gewigtig stuk, zoo betrekkelik het lezen als ondertekenen der formulieren de nodige waakzaamheid oeffenen. Alle de Classen namen dit ook nauwkeurig in agt, houdende zig verbonden aan de resolutie in den Jaare 1771 bij deze Sijnodus hier omtrent genomen".

De synode van Amsterdam 1778 bevestigt die onderstelling.

„30. Onderteekenen en lezen van de formulieren van eenigheid ... Voorts maakten Hunne Hoog Eerwaarden [laffe titel voor D. D. Correspondentes Zuidhollandiae] bekend, dat de Sijnodus van Zuidholland besloten had, dat de woorden der ondertekening van alle de Predikanten moeten levendig gehouden norden, door die ondertekening voor te lezen bij de Examina en bij de sessieneeming der Leden in de Clausen.

De oplettenheid der Classen, by welke deze artikel nauwkeurig word waargenomen, is den Deputaten aangenaam, als een zaak, die ten hoogsten nodig en nuttig is ter bewaring van den band der eensgezintheid in de aangenomene Leere der waarheid".

In de synode van Hoorn 1779 (art. 38) dringt de classis Amsterdam nogmaals het lezen der drie formulieren sterk aan.

„Amsterdam las 't volgende ex actis voor. De Classis herhaalt 't geen A° 1770 bij gelegendheid van 't regtmatig voorstel van Enkhuijsen en Haarlem werd gemeld, te weten dat gaarne zoude zien dat bij 't Sinodus wierde vast gesteld dat studenten wanneer zij zig aangeeven tot het Praeparatoir Examen vermaant en verpligt wierden de Formulieren van Eenigheid te leesen, op datse die daar na wel beraden en met gerustheid van hun gemoed mogte konnen onderteekenen en dat in overeenkomst

Sluiten