Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 't Sinodus van Overijssel elk ondertekenaar vooraf behoorde te verklaaren, of hij de formulieren van Eenigheid geleesen had".

Dit was aan geen doovemans deur geklopt. In de synode van Enkhuizen 1780 (art. 39) „achtten D. D. Deputati het ten uittersten nodig dat de formulieren voor af geleezen zijnde werden onderteekend, de Classen van Edam en Hoorn drukten zig hier omtrent ook zoo uit, in gelijkvormigheid aan het herhaald voorstel van Amsterdam voorleden Jaar; zelfs wilden die van Edam dat men bij het doen van 't examen hier van een proev zoude neemen".

Nog in de notulen der synode van Edam 1793, de laatste voor den Franschen inval, komt voor:

„32. Lezen en onderteekenen van de Formulieren van Eenigheid. Hun Edel Mogenden preizen dit aan, bij de Correspondeerende Sijnoden word het in acht genomen. D: D: Deputati en Classen gedraagen zig naar Sijnodaale besluiten".

Wat konden synoden meer doen aan Sions wijngaard?

Voor iedere Christelijke kerk is het gevoelen van haar aanstaande leeraren van het hoogste gewicht. Het zal de geloofsovertuiging der gemeenteleden in de toekomst versterken of veranderen. Tijdens de Republiek trachtten de Gereformeerde kerken ten onzent, nevens de dienaren des Woords, ook de aanstaande dienaren onder den band der belijdenis te brengen. Dordt had in 1619 bepaald, dat alle toen in het ambt staande predikers met hun handteekening zich tot handhaving der confessie verbinden moesten. Geheel in den geest der groote synode zorgden voortaan alle classes, dat ook candidaten die in dienst traden de Nederlandsche belijdenis des geloofs onderschreven.

Sluiten