Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Classen daarop stiptelijk verpligt wierden te letten, dat eer men eenige Studenten of Proponenten tot de examina zoo praeparatoria als peremptoria toeliet, dezelve wel ernstig afvraagde, of zij ook de Canones Dordraceni als meede de overige Symbolise Boeken wel woordelyk geleezen en overwoogen hadden om die gemoedelyk te kunnen toestemmen, en zoo bij 't aangeeven van 't examen dit nog niet mogten gedaan hebben, zij gehouden wierden om het te doen, eer zij geexamineert wierden.

2. Of niet noodig waare om in examinibus ingevolge voorige Sijnodale resolutien vooral en booven al de geschilpoincten over de vijv vermaarde Remonstrantse Artikelen te gedenken, en daar over in het bijzonder de examinandi te vraagen, en te onderzoeken, oordeelende deeze beide stukken als hijlzaame middelen om alle Remonstranterie verre van onze gemeentens af te weeren, gelijk de Facultas Theologica zig meede daartoe verpligt: Het Christelijke Sijnode dit tweeleedig voorstel als conlenovatie [vernieuwing] van voorige Sijnodale resolutien aanmerkende heeft de Theologische Faculteit voor haare vigilantie bedankt, en den Domini Deputati in last gegeeven om bij de visitatien der Classen te inquireeren, of dit in posterum [in het vervolg] bij alle de Classen worde gepractiseert.

^ Dit geleezen hebbende heeft Ds. Correspondens van Stad deeze Hoog eerw: Kerkvergadering uijt naam van zijne Committenten ernstig gerecommandeert, om daar in met hun te concurreeren als zijnde ten hoogsten noodig ter oorzaake van de zoo meer en meer doorbreekende Arminianerij: Domini Deputati hadden geene klagten".

Later bij de behandeling der Arminianen komt het Hollandsch antwoord van 1755 ter sprake. Hier worde nog vermeld, dat nog in de synode van Amsterdam 1790 (art. 29) onder het opschrift „Stricta examina" de classis Amsterdam, daarna de commissarissen politiek aan-

Sluiten