Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dringen op toezicht bij de examens van studenten „ter meerdere conservatie van de zuij verheid der Leere".

Een nieuwe geest neemt het woord in de synode van Edam 1793.

„18. Stricta examina. De Geldersche Classen maken deze aanmerkingen op het Concept-plan [waarover straks].

„3. Dat geene Cijnosura orthodoxiae [richtsnoer, leiddraad der rechtzinnigheid] worde aangenomen, dan de Sijmbolische Boeken van onze Kerk, niet het oordeel van Leeraaren, Genootschappen, of Particulieren Sijnodens; wijl er droevige voorbeelden van 't tegendeel zijn, voorts, dat de Regtzinnigheid niet door gezag moet gehandhaafd worden; wijl dit de aandagt te meer op de veroordeelde gevoelens vestigd, en voor deezen te sterker een aanhang gezogt word: mitsgaders eigen onderzoek onze grondregel is.

Deputati berigtden, dat in de Examina, welke zij hebben bijgewoond, door de Respective Classen aan dit Articul voldaan wierd, ook volgens het Plan, dat daaromtrent in den Jaare 1790 bij de Sijnodus geprojecteerd is".

Van de examens tot de proponenten zeiven overgaande, citeer ik vooreerst artikel 30 der synode van Haarlem 1717.

„Rakende de ondertekinge |der acta Synodi Dordracenae| van proponenten en predikanten: Gelderland en ZuidHolland practiseerden sulks. Utrecht had buiten het formulier niets in actis, als alleen om de ondertekingh door Ouderlingen en Diaconen ook smakelijk te maken, en in last daarop aan te dringen, om de harmonie der Kerken daardoor ook meerder te bevorderen. Friesland had er niets van in actis. Overijssel en Stad en Lande practiseerden sulks, schoon' er de laaste niet van in Actis had. Gelderland, Zuid-Holland en Overijssel slaan het project van Utrecht af, om sulks door Ouderlingen en

Sluiten