Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diaconen te laten ondertekenen. De E' E' Classen practiseren de ondertekinge door proponenten en predikanten. Alkmaar konde sich ook wel met het project van Utrecht conformeren".

Aldus was reeds lang gebruik geweest. Want de notulen der synode van Edam 1691 vermelden:

„51. Sprekende van het ondertekenen van de Acta Sijnodi Dordracenae bij de proponenten, word bij alle de Classen gepractiseert" *).

De synode van Edam 1715 liet ons een uitvoerig bericht na, dat vermoedelijk ook proponenten raakt.

„30. Onderteking der Acta Sijnodi Dordracenae. Gelderland had daarvan niet in Actis, egter wierd het bij hen gepractiseert, selvs van Kosters en Schoolmeesters: ZuidHolland onderhield het. Utrecht practiseerden 't onder de naam van persisteren bij de formulieren van Enigheid, en de onderteking der selver door Ouderlingen en Diakonen, bij hare Classen was dit aangenomen, en de kerke Raad van Utrecht had het begonnen werkstellig te maken: ook versogt die Christelijke Synodus dat men sig daar mede wilde conformeren. Friesland had het project van Utrecht ad referendum genomen. In Overijssel onderhieldt men dit onder den titel van Eenparigheid in Leere; Groeningen hadden daar van niet in actis maar practiseerden 't: de E'. E'. Classen gedragen sig naa Sijnodi resolutien, en nemen 't versoek van de Sijnodus van Utrecht ad referendum".

In de synode van Alkmaar 1716 (art. 30) kwam de zaak andermaal aan de orde.

„Utrecht las voor het formulier daar toe gebruikelijk... Wat belangt de respective Classen Alkmaar zal sich met die van Utrecht conformeren. De overige Classen

1) Desgelijks constateerden de synoden van Alkmaar 1692 art. 60, Amsterdam 1094 art. 43, Haarlem 1699 art. 41, Hoorn 1701 art. 41, Eukliuizen 1702 art. 40, Edam 1703 art. 3«, en Enkhuizen 1714 art. 31.

Sluiten