Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedragen sigh naa ouder gewoonte, en Synodale resolutie".

En om te besluiten. De acten der synode van Hoorn 1719 (art. 32) vermelden onder het artikel „ Onderteekening acta sijnodi Dordracenae o. a:

„Zuid Holland heeft dit onder haar Kerkkelijke reglementen op welke alle de E. E. Classen jaarlijks moeten antwoorden, dat die in den haren naukeuiig worden waargenomen".

Onderteekening der Dordtsche acten ging gepaard met, of is gelijk te achten aan, teekening van het Dordtsche onderschrijvingsformulier, behelzende verbintenis aan de drie formulieren van eenigheid.

Genoeg voorbeelden om te doen zien, dat tijdens de Republiek de onderteekening van de Nederlandsche belijdenis des geloofs door de proponenten algemeen was.

17 tot 19 Mei 1791 is te Amsterdam een soort officieuse Noord-Hollandsche synode gehouden. Een hoogst opmerkelijk te wapen snellen der rechtzinnigheid tegen den tijdgeest. Een conventus van gecommitteerden uit al de classen, „om en nopens de kerkelijke visitatie en nopens de Examina als meede nopens verdere middelen ter Conservatie van de zuiverheid der Leer zekere Plannen te formeeren". En dat aan den vooravond van den

Franschen tijd!

Blijkens het zeer uitvoerig artikel 8 van haar notulen, nam de synode van Hoorn 1791 al die plannen over, en zette zich tot de uitvoering. Ze gingen uit van de classis Amsterdam, en hielden verband met een beweging door het gansche land.

Gecommitteerden bleken buitengemeen overtuigd van „de nuttigheid en noodzakelijkheid der kerkvisitatie, op alle plaatsen onder deeze Sijnodus te introduceeren". Hun Concept Plan op de locale kerkvisitatie, door de

3

Sluiten