Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis.

HOOFDSTUK IX.

De geloofsbelijdenis ten tyde der Republiek.

§ 11. De Gereformeerde kerken in Noord-Holland

tegenover boeken en licentieus boekdrukken.

Wijl gedachten geschriften tot voertuigen hebben, kan het niet bevreemden dat de oude Gereformeerde kerken op boeken toezicht hielden. De notulen der synode van Amsterdam 1652 (.art. 14) geven daarop een juisten kijk.

„Op den 8 Art. hebben de E. respective Classen deses Synodi bekend gemaeckt datse alle tot een toe Visitatores Ecclesiasticos [kerkelijke boekenonderzoekers] hebben, ofte die iaerlycks verkoren worden, ofte dewelcke by gelegentheyt van eenige schriften ende tra;taten die haer voorkomen pro illo tempore [voor dien tijd] daer toe worden gecommitteert: ende wat belangt de politicos Visitatores [politieke boekenonderzoekers], dat eenige Classen by haere E. Magistraten sulcks voorstellende een gunstige antwoort hadden bekomen: worden op een nieuw alle de E. Classen deses Synodi belast op de voornoemde saecke nader by de Achtbare Magistraten aentehouden" ').

1) Enkhuizen 1654 art. 12 spreekt voluit van «politieke visitatores

Sluiten