Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden mede wel gewenscht daarin niet gevonden te hebben de stelling dat wanneer zulk een mensch dezelve te werk steld, en zig plaatst in den weg van pligt, hij daarop volgens een door God gesteld verband tusschen genade en pligt, of pligt en genade, met genoegzaame zekerheid kan verwachten, dat bovennatuurlijke genadegaven tot zaligheid aan hem geschonken zullen worden.

Stellingen die veelen zeer bedenkelijk dunken als niet wel strookende met 't geen volgens Gods Woord, in de formulieren van eenigheid onzer Kerke geleerd word, zoo nopens de geheele onmagt van de natuurlijke mensch ten goede, en desselvs geneigtheid ten quade, als ten aanzien van het volstrekt vrije van Gods verkiezings besluijt.

De aanmerkingen van den Leijdschen Hoogleeraar den Hoog Eerw: Heer de Moor op dat geschrift, die in elks handen zijn, strekken tot een bewijs, dat die bedenkingen niet geheel ongegrond zijn".

Aan visitatoren der classis 's Gravenhage had Kleman op haar verzoek overgegeven een verdediging van zijn rechtzinnigheid, waarvan aan de classis rapport zou gedaan worden. Dit diende men eerst af te wachten. "Vooralsnog kon de zaak dus geen object van deliberatie voor de Zuid-Hollandsche synode zijn. Haar notulen vervolgen:

„Voorts geeft de Classis van Delft aan deeze Hooge Eerw: vergadering Eerbiedig in overweging of niet eens die woorden der ondertekening van alle de Predicanten der publique Kerken diende verlevendigt te worden, waar in zij beloven indien 't zouw gebeuren dat zij na deezen eenige bedenkingen of gevoelen tegen de voorns. Leer of eenig poinct der zeiver zouw mogen krijgen 'zij het zelve nog opentlijk nog heimelijk zullen voorstellen, drijven, prediken, of schrijven, maar dat zij het zelve al vorens den Kerkenraad Classis en Synode openbaren zullen om geëxamineerd te worden, op poene van etc.".

Tot zoover Zuid-Holland. Ik verzuimde indertijd helaas,

Sluiten