Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huwelijksliefde, niet van de vereeniging tusschen Christus en Zijn kerk. Aan het verlies van „geestelijke uitlegschriften, als van „stoppelen", zou weinig verbeurd zijn. Veler onwil haalde hij zich daarmee op den hals ).

Thans in de Noord-Hollandsche synode van 1779 (art. 16), werd 's mans naam eveneens genoemd. Volgens bericht van Zuid-Holland had de classis 'sHage gerapporteerd, dat Ds. Barkeij in zijn Bibliotheca Hagana, Musaeum en Symbola litteraria, tegen de plakkaten van 21 November 1715 en 4 Augustus 1761 en de Staten-resolutie

van 9 April 1765 inging.

Voorts bevatten de notulen der synode van Hoorn 1779 (art. 16) nog twee berichten van elders betreffende

waakzaamheid tegen boeken. »

Ook werd in actis der synode van Zuid-Holland melding gemaakt van het zeer aanstootelijke werkje gedrukt in 's Hage in twee deelen, 't Leeven, de aanmerkingen, en

qevoelens van Joh: Bonhei.

[Ds. Correspondens Frisiae berichtte:] De Classis van Leeuwaarde had ook een blijk van waaksaamheid gegeeven door zig over een Eer en Leerschendend boekje van den Chirurgijn I: Groenja bij Memorie te addresseeren aan het Collegie van Ed: Moog: Heeren Gedeput: Staaten,

1) Het werkje van J. F. Jacobi konsistoriaalraad te Celle vertaalde Barkeij, namelijk Het Hooglied, door eene gemaklijke en --oud.ge verklaanHg, van de bezwaaren, tegen hetzelve ingebragt, vrijgesproken, 1774. Pior P. Hofstede in de Ned. Bibliotheek kwam er kras tegen op. En werd m door Barkey, even vinnig weersproken. A. Ypey, Ges. v. d.^knstL kerk de achtt. eeuw, VII 428-430. Ypeij en Dermout, III 633-6.». Hoeveel kwaad bloed dit zette, bleek in 1781. Den 71-jarigen Barkeij werd wegens hardhoorigheid door de Staten van Holland 16 Aug.1781 eervol emeritaat verleend met de min aangename bepaling, «dat hij gehouden zal wezen, zoo in het uitgeeven van boeken, als anderzints, zig exactelyck te reguleeren naar haar Edele Grootin. resolutien en ptaccaten, betreffende kerkelyke zaaken ; alsmede naar de synodale en ^a.^ord^welke

maarkrirrt"21P«Tiantieus boekdrukken» melding van «classis's Hage contra Prof. en pred. Barkeij».

Sluiten