Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de jaren 1784 en '85 verscheen haar beider groote roman, de Historie van den Heer Willem Levend, [schrik niet!] in acht deelen. Van de hand van een mij onbekende (W. van Ollefen Caspers) zou weldra een negende deel het licht zien, bevattende een Aanhangsel op de Historie. Dienaangaande bevatten de notulen der synode van Edam 1787 (art. 18):

„D. D. Deputaten hujus synodi [Heeren deputaten dezer synode] maken bekend, dat hun in de hand gekoomen is een zoogenaamd Aanhangsel op het leven van William [!] Levend, door E. Wolf en A. Deken, waarin onder anderen lasterlijke glossen tegen de voorname waarheeden van de openbaring aanstootelijk voorkomt de Uittocht van de kinderen Israëls uit Egypten en doorgang door de Roode Zee bl: 82. De Drieeenheid bl: 84. De menschwording bl: 86, en geleeken [vergeleken] met bl: 132. De ark van Noach bl: 138. De ampten bijsonder het Propheetisch ampt van Christus, bl: 197. Zijn Godheid 198. Zijn vernedering en verhooging, bl- 199 De opstanding bl: 203 enz.

Tot hunne verbazing vonden zij daarin ook twee verhandelingen over de liefde Gods en den godsdienst, en eegen de gramschap; welke van een gansch andere aart zijn en zelv[s] met stigting zoude[n] kunnen geleezen worden, wanneer zij in een ander boek gevonden wierden. ... Het oogmerk is alleen, om de Christelijke bijzonder

in,ST,n J?°'iSdie"St in ons land< in «" alderbespottelijksft] licht te plaatsen, En op eene verre gaande wyse openbaar te hoonen".

uitgegeven door E. Bekker, Wed. Ds. Wolir en A. Deken (Niet vertaald) 8 Deelen. Een negende deel bevat een Aanhangsel op de Historie van den Heer Leevend door W. van Ollefen Ospers. Voor het ee e dTel de por

rrn85e0D"hr,JfSterf d°°r W" N""S '®Grav! by Isaai^ van Cleef Naverteld door M " dde deelen biJ Kebr- Cleef in 1886.

door J G MUler» WeSthreene in 1872' V^taald in het Duitsch

Sluiten